Verstrek niet teveel informatie en gegevens aan de fiscus!

De vraag welke gegevens en informatie belastingplichtigen aan de fiscus moeten verstrekken, leidt regelmatig tot heftige discussies tussen adviseurs en de fiscus.

De inlichtingenplicht aan de Belastingdienst is wettelijk vastgelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De wet stelt daarbij een aantal eisen. Allereerst is vastgelegd dat informatie en gegevens alleen moeten worden verstrekt als de inspecteur er om vraagt. Ten tweede moet de gevraagde informatie betrekking hebben op de belastingplichtige zelf en tot slot moet de informatie van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van de belastingplichtige.

Van belang is dus dat de inspecteur moet vragen naar de informatie en gegevens. Op een paar uitzonderingen na, kennen we in ons land geen verplichting om ongevraagd informatie aan de fiscus te verstrekken. Maar doen we dat echter toch, dan mag de inspecteur de onverplicht verstrekte gegevens wel gebruiken. Die kunnen dus ook tegen de belastingplichtige gebruikt worden. Vragen staat vrij, zoals menig inspecteur dat zegt. Voorts mag de inspecteur in beginsel alleen gegevens en informatie vragen die op de belastingplichtige zelf betrekking heeft. Voor administratieplichtigen (o.a. ondernemingen) geldt echter dat de fiscus ook de informatie en gegevens over derden mag opvragen. Tot slot moeten de te verstrekken informatie en gegevens van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van de belastingplichtigen. Op vragen van de inspecteur die niet van belang kunnen voor de belastingheffing hoeft geen antwoord te worden gegeven.

Heel erg belangrijk is voorts dat de fiscus alleen maar mag vragen naar de feiten. Aan de hand van die feiten moet de inspecteur beoordelen hoe deze fiscaal gekwalificeerd moeten worden. Zo mag de inspecteur aan een belastingplichtige, die in zijn aangifte het standpunt heeft ingenomen dat hij ondernemer is (en dus winst uit onderneming geniet), de vraag stellen welke activiteiten hij ontplooit, hoeveel klanten hij heeft etc etc. Aan de hand van dat soort vragen moet de inspecteur de conclusie trekken of die betreffende belastingplichtige inderdaad een onderneming heeft. Daarentegen mag de inspecteur niet aan de belastingplichtige vragen waarom laatstgenoemde vindt dat hij een onderneming heeft. Vragen van de inspecteur in de zin van: “waarom meent u…….?” hoeven dan ook niet beantwoord te worden. Het gaat om feiten en niet om meningen!

Niet zelden beperkt de inspecteur zich niet tot het vragen naar de feiten. Zo werd de Hoge Raad op 20 oktober jl. ook weer geroepen om een oordeel te geven over de vraag of een belastingplichtige verplicht is antwoord te geven op een vraag die betrekking had op een in de wet vastgelegde keuzemogelijkheid. De Hoge Raad oordeelde dat die vraag geen betrekking had op informatie van feitelijke aard zodat belanghebbende die vraag niet hoefde te antwoorden.

De informatieplicht is een zeer complexe matarie. Als je niet tot op detail op de hoogte bent van deze ingewikkelde materie worden ook vragen van inspecteurs beantwoord waartoe überhaupt geen verplichting bestond. Zoals gezegd mag deze onverplicht verstrekte informatie wel door de inspecteur worden gebruikt. Adviseurs verstrekken ook nog wel eens veel te veel informatie omdat zij de goede relatie met de inspecteur niet in de waagschaal willen stellen door te weigeren vragen te beantwoorden. Ons zijn zelfs gevallen bekend dat een inspecteur tegen adviseurs, die niet of niet volledig meewerken aan het verstrekken van gegevens van niet feitelijke aard, zeggen dat die houding zal afstralen op hun kantoor! Een weinig professionele opstelling van de inspecteur maar houd dan je rug als adviseur maar eens recht!

Het is dus heel erg belangrijk om iedere keer als de inspecteur om informatie en gegevens vraagt te beoordelen of je daartoe verplicht bent. Want onverplicht verstrekte informatie mag door de inspecteur toch tegen de belastingplichtige gebruikt worden. Onze ervaring is dat dat tot een hoop ellende kan leiden terwijl dat makkelijk te voorkomen was geweest.

Share on facebook
Facebook 0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn 0

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingtelefoon is slecht bereikbaar https://t.co/hmSCGZsiGX

Compensatie spaartaks dreigt fiscus te overspoelen https://t.co/kr7OjIoMPF

Wat zijn de gevolgen van erkenning van institutioneel racisme bij de fiscus? https://t.co/2uN90nc0VK

'Grote familiebedrijven kwetsbaar zonder fiscale vrijstelling bij opvolging' . https://t.co/QdKsZdMdCE

Tuchtklacht kan nieuw licht werpen op boekhoudfraude bij accountant Accon . https://t.co/Nn9S1kjEdB