Fiscus is terughoudend met het beboeten van facilitators!

De Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2014 slechts drie (zgn Vierde Tranche) boetes opgelegd aan medeplegende facilitators. Dat heeft het Ministerie van Financiën op 21 december jl. bekend gemaakt op een WOB verzoek van ProceD. Het Ministerie zegt in een aanvullend schrijven van 20 januari 2017 niet bij te houden of de beboete adviseurs al dan niet onder HT vallen.

In datzelfde schrijven van 20 januari 2017 stelt het Ministerie dat er nog geen boetes aan facilitators zijn opgelegd op basis van artikel 67o Awr. Op basis van dit artikel kan de Belastingdienst ook een bestuurlijke boete opleggen aan dopen plegers, uitlokkers en medeplichtigen.

In ons WOB verzoek van 10 november 2016 hebben wij het Ministerie van Financiën verzocht informatie bekend te maken met betrekking tot het CombiTeam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst. Uit de antwoorden van het Ministerie blijkt dat het CAF team regelmatig bij elkaar komt en dat de daarin gemaakte afspraken worden vastgelegd in een dynamisch bestand. Daarbij gaat het altijd om gegevens van individuele personen en valt de vastlegging van hetgeen besproken is onder de geheimhoudingsplicht.

Er bestaat geen draaiboek, vastlegging van beleid of andere documenten met betrekking tot de toepassing van de medepleeg- en medeplichtigenboetes. Ook wordt er door het Ministerie en/of de Belastingdienst geen nader beleid gevoerd met betrekking tot het aanmelden van facilitators bij het afstemmingsoverleg zoals bedoeld in het protocol AAFD.

Wel heeft het Ministerie een tweetal standpunten van de Kennisgroep Formeel Recht bekend gemaakt. In een memo uit de zomer van 2014 geeft de Kennisgroep een uitvoerige uiteenzetting over de boete die kan worden opgelegd aan de facilitator (als doen-pleger), die opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan voor meerdere belastingplichtigen. Ook is een standpunt van de kennisgroep overgelegd waarin gesteld wordt dat aan een notaris in beginsel geen boete als pleger kan worden opgelegd als hij de overdrachtsbelasting niet betaalt. De Kennisgroep stelt wel dat dit standpunt in individuele gevallen genuanceerd kan worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de

Lees verder »

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/06/drie-aanhoudingen-vanwege-onjuiste-aangiftes-in-horeca--en-hotelschoonmaakbranche

Hoge Raad oordeelt dat voor de verplichting om voor het doen van aangifte loonheffingen gebruik te maken van eHerkenning een wettelijke basis bestaat. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1787&showbutton=true

Fiod ondervraagt Groningse notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman. https://fd.nl/bedrijfsleven/1459159/fiod-ondervraagt-groningse-notaris-in-witwasonderzoek-jumbo-topman-k2k2caZPHsYe?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=earned&utm_content=20221129

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register https://www.taxence.nl/nieuws/tijdelijk-geen-informatieverstrekkingen-uit-ubo-register/