Uitspraken

Door Rechtbank niet behandeld beroep op het vertrouwensbeginsel is niet in hoger beroep uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingetrokken. Verwijzing moet volgen.

In een uitspraak van 8 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat zaak verwezen moet worden omdat het Hof geen oordeel heeft gegeven over het door belanghebbende voor de rechtbank gedane beroep op het vertrouwensbeginsel. Hoewel belanghebbende zijn beroep op het vertrouwensbeginsel in Hoger beroep niet had herhaald, brengt zulks niet mee dat hij

Lees verder »

Naheffingsaanslagen omzetbelasting van tafel wegens schending van het verdedigingsbeginsel

In zijn uitspraak van 7 juli jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat gegronde vrees voor verduistering op zichzelf niet voldoende als rechtvaardiging voor de schending Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Ook de omstandigheid dat het boekenonderzoek nog niet was afgerond, is op zichzelf beschouwd niet voldoende als rechtvaardiging van een beperking van de uitoefening van de rechten

Lees verder »

Opzet en grove schuld voor een boete ex artikel 67f Awr moeten beoordeeld worden naar het tijdstip van doen van aangifte

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof de vraag of belanghebbende opzet of grove schuld kan worden verweten ter zake van het niet volledig betalen van de verschuldigde omzetbelasting, niet heeft beoordeeld naar de tijdstippen waarop belanghebbende voor elke maand uiterlijk de verschuldigde omzetbelasting moest voldoen. Op grond van artikel 67f AWR kan de inspecteur

Lees verder »

BTW-schuld in aangifte vennootschapsbelasting is geen suppletie maar toch geen boete ex artikel 10a Awr.

Met het gespecificeerd vermelden van de omzetbelastingschuld in (jaarstukken die zijn gevoegd bij) de aangiften voor de vennootschapsbelasting voor de jaren 2014 en 2015, is niet tijdig en op de juiste wijze voldaan aan de suppletieplicht omzetbelasting zoals bedoeld in artikel 10a Awr juncto artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. Met dat oordeel vernietigde de

Lees verder »

Hoge Raad geeft nadere regels omtrent bewijsmaatstaf van boetes

Op 3 februari jl. heeft de Hoge Raad een nadere toelichting gegeven op welke wijze (voorwaardelijk) opzet met de bewijsmaatstaf “overtuigend aantonen/doen blijken” kan worden bewezen. Onder verwijzing naar een arrest van de Strafkamer van de Hoge Raad bepaalde de Belastingkamer dat bepaalde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zozeer gericht op

Lees verder »

Hoge Raad vernietigt Hofoordeel omtrent aanwezigheid winstuitdeling

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 13 januari jl. geoordeeld dat het Hof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende heeft onderbouwd dat een vennootschap rechten die haar aanvankelijk als schuldeiser toekwamen in 2010 heeft prijsgegeven. Ook heeft het Hof niet onderbouwd dat een vermogensverschuiving naar belanghebbende is geschied met de bedoeling om hem als aandeelhouder te bevoordelen.

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]