Uitspraken

Voor een beroep op interne compensatie hoeft de inspecteur niet letterlijk de bewoording “beroep op interne compensatie” te bezigen

In zijn uitspraak van 10 juli 2020 oordeelde de Hoge Raad dat voor een uitdrukkelijk en ondubbelzinnig beroep op interne compensatie is niet vereist dat de inspecteur de bewoordingen ’beroep op interne compensatie’ bezigt. De Inspecteur heeft de aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2014 vastgesteld overeenkomstig de aangifte van belanghebbende naar een belastbaar inkomen uit

Lees verder »

Uitleg Hoge Raad over correctiebeleid Belastingdienst bij navordering.

Het beleid van de Belastingdienst om geen navorderingsaanslagen op te leggen voor bedragen onder de € 450 brengt volgens de Hoge Raad met zich mee dat een navorderingsaanslag ook moet worden verminderd als pas na de aanslagoplegging blijkt dat de na te vorderen belasting niet meer is dan € 450 bedraagt. Belanghebbende heeft in zijn aangiften inkomstenbelasting

Lees verder »

Reactietermijn van drie dagen leidt bij dreigende verjaring niet tot schending van het verdedigingsbeginsel

De Hoge Raad heeft in dit belangrijke arrest geoordeeld dat aan de hand van de specifieke omstandigheden van elk geval moet worden beoordeeld of een beperking van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel toelaatbaar is.  Daarbij moet met name rekening worden gehouden met de aard van de betrokken handeling, de context van de vaststelling ervan en de rechtsregels

Lees verder »

Overzichtsuitspraak over verzoeken om geheimhouding van dossierstukken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 juni 2020 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over haar beslissingen op verzoeken om geheimhouding van dossierstukken in een juridische procedure. De uitspraak gaat specifiek over een verzoek van een procespartij om ‘beperkte kennisneming’ op basis van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Als de

Lees verder »

Feitelijk oordeel kan geen pleitbaar standpunt opleveren.

De Hoge Raad oordeelt in zijn uitspraak van 29 mei 2020 dat een pleitbaar standpunt alleen betrekking kan hebben op de interpretatie van het (belasting)recht. De stelling van belanghebbende over de waarde van de aandelen kan dan geen pletbaar standpunt opleveren. Daarnaast geeft de Hoge Raad nog eens een overzicht van zijn jurisprudentie met betrekking

Lees verder »

Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt

In deze verwijzingsuitspraak komt het Hof Arnhem-Leeuwarden tot het oordeel dat de inspecteur geen navorderingsaanslag kan opleggen op basis van artikel 16, lid 2, letter c, Awr indien sprake is van een door belanghebbende in de aangifte ingenomen pleitbaar standpunt. Artikel 16, lid 2, letter c, Awr staat navordering toe in het geval sprake is

Lees verder »

Bewijs dat lening is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning.

Volgens de Hoge Raad verliest de Inspecteur niet na ommekomst van een zekere termijn het recht om van de belastingplichtige het bewijs te vergen voor na 2000 aan de woning verrichte werkzaamheden waarvoor de hypothecaire schuld volgens de belastingplichtige is verhoogd. Belanghebbenden hebben de hypothecaire lening op hun eigen woning in 2007 verhoogd met een

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingdienst waarschuwt voor phishing-mails https://t.co/beUNmBdBGR

Deurwaarder op de stoep bij honderden misbruikers coronasteun https://t.co/fBKRGDEFdr

Fiscus teruggefloten: mag niet dubbel straffen voor zelfde fout https://t.co/mGwTBzHMbk

Trage fiscus moet man €3500 immateriële schadevergoeding betalen na rentefoutje van €7 https://t.co/8I4SMm8Twn