Uitspraken

Hoge Raad geeft nadere regels omtrent bewijsmaatstaf van boetes

Op 3 februari jl. heeft de Hoge Raad een nadere toelichting gegeven op welke wijze (voorwaardelijk) opzet met de bewijsmaatstaf “overtuigend aantonen/doen blijken” kan worden bewezen. Onder verwijzing naar een arrest van de Strafkamer van de Hoge Raad bepaalde de Belastingkamer dat bepaalde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zozeer gericht op

Lees verder »

Hoge Raad vernietigt Hofoordeel omtrent aanwezigheid winstuitdeling

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 13 januari jl. geoordeeld dat het Hof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende heeft onderbouwd dat een vennootschap rechten die haar aanvankelijk als schuldeiser toekwamen in 2010 heeft prijsgegeven. Ook heeft het Hof niet onderbouwd dat een vermogensverschuiving naar belanghebbende is geschied met de bedoeling om hem als aandeelhouder te bevoordelen.

Lees verder »

Geen belastingrente over periode dat Belastingdienst al over het geld beschikte

De Hoge Raad heeft op 18 november 2022 beslist dat de Belastingdienst geen belastingrente in rekening mag brengen over de periode dat het verschuldigd geworden bedrag al ter beschikking had gestaan aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in januari 2016 aan een besloten vennootschap een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over dat jaar opgelegd, die door haar

Lees verder »

Inspecteur mag onder omstandigheden tweede informatiebeschikking afgeven

In zijn arrest van 14 oktober 2022 oordeelde de Hoge Raad dat het de Inspecteur is toegestaan een tweede informatiebeschikking af te geven mits daarbij voldaan is aan een tweetal voorwaarden, te weten: De tweede informatiebeschikking mag geen betrekking hebben op dezelfde tekortkoming(en) als die waarvoor de eerdere informatiebeschikking is gegeven. Voorts moet de inspecteur

Lees verder »

Zonder verzoek geen immateriële schadevergoeding

Het voorschrift dat in de regel moet worden verzocht om vergoeding van immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn geldt zonder onderscheid voor procedures waarin het gaat om aanspraken ontleend aan het nationale recht en procedures waarin het gaat om aanspraken ontleend aan het recht van de Europese Unie. Deze voorwaarde maakt het effectueren

Lees verder »

Niet invullen trustvraag leidt tot omkering en verzwaring bewijslast

De Hoge Raad oordeelt dat het niet invullen van de trustvraag in het aangiftebiljet leidt tot het niet doen van de vereiste aangifte waardoor de sanctie van omkering en verzwaring van bewijslast gerechtvaardigd is. Immers, het niet beantwoorden van de trustvraag doet de kans ontstaan dat te weinig belasting wordt geheven. Belanghebbende was in 2008

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl