Uitspraken

Feitelijk oordeel kan geen pleitbaar standpunt opleveren.

De Hoge Raad oordeelt in zijn uitspraak van 29 mei 2020 dat een pleitbaar standpunt alleen betrekking kan hebben op de interpretatie van het (belasting)recht. De stelling van belanghebbende over de waarde van de aandelen kan dan geen pletbaar standpunt opleveren. Daarnaast geeft de Hoge Raad nog eens een overzicht van zijn jurisprudentie met betrekking

Lees verder »

Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt

In deze verwijzingsuitspraak komt het Hof Arnhem-Leeuwarden tot het oordeel dat de inspecteur geen navorderingsaanslag kan opleggen op basis van artikel 16, lid 2, letter c, Awr indien sprake is van een door belanghebbende in de aangifte ingenomen pleitbaar standpunt. Artikel 16, lid 2, letter c, Awr staat navordering toe in het geval sprake is

Lees verder »

Verschoonbare termijnoverschrijding indien verzoek tot ambtshalve vermindering van een aanslag inkomstenbelasting is ingediend bij niet meer bestaand postadres van de belastingdienst

De Hoge Raad oordeelde op 29 november 2019 dat onder bijzondere omstandigheden sprake kan zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding indien een verzoek om ambtshalve vermindering niet binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft door de Belastingdienst is ontvangen. Belanghebbende heeft op 30 december 2016 per aangetekende post een verzoek

Lees verder »

Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn moet bij verschoonbare termijnoverschrijding in behandeling worden genomen

De inspecteur mag een verzoek om ambtshalve vermindering niet naast zich neerleggen indien hij dit verzoek, vanwege een verschoonbare termijnoverschrijding, buiten de vijfjaarsperiode zoals genoemd in artikel 9.6 Wet IB 2001 juncto artikel 45aa Uitvoeringsregeling Wet IB 2001, ontvangt. Belanghebbende heeft op 30 december 2016 per aangetekende post een verzoek om ambtshalve vermindering van de

Lees verder »

Bewijs dat lening is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning.

Volgens de Hoge Raad verliest de Inspecteur niet na ommekomst van een zekere termijn het recht om van de belastingplichtige het bewijs te vergen voor na 2000 aan de woning verrichte werkzaamheden waarvoor de hypothecaire schuld volgens de belastingplichtige is verhoogd. Belanghebbenden hebben de hypothecaire lening op hun eigen woning in 2007 verhoogd met een

Lees verder »

Terugwijzing naar Inspecteur wegens schending hoorplicht

In zijn uitspraak van 5 april 2019 oordeelt de Hoge Raad dat uit het uitblijven van een reactie op het verzoek van de inspecteur om een afspraak te maken voor een hoorgesprek niet mag worden afgeleid dat een belanghebbende afstand doet van zijn recht om te worden gehoord. Omdat belanghebbende geen gevolg had gegeven aan

Lees verder »

Ook recht op immateriële schadevergoeding bij niet-ontvankelijk bezwaar? (Hoge Raad 15 februari 2019)

Op 3 april 2014 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen een door haar verrichte voldoening op aangifte op 11 november 2013 van een bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De Inspecteur heeft bij uitspraak van 16 mei 2017 het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Belanghebbende heeft

Lees verder »

Heeft de gemachtigde kenbaar gemaakt dat hij elektronisch (e-mailadres) voldoende bereikbaar is? (Hoge Raad 19 oktober 2018)

Belanghebbende heeft bij brief bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting zonder dat daarin de gronden van het bezwaar zijn vermeld. Het bezwaarschrift is ook vanaf het e-mailadres van belanghebbendes gemachtigde verstuurd. De Heffingsambtenaar heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief bevestigd. Deze brief is per post verzonden aan het in het bezwaarschrift genoemde adres.

Lees verder »

Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Verzoek om getuigenverhoor moet worden gespecificeerd. (HR 5 oktober 2018)

Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting over 2000 tot en met 2004 opgelegd op grond van de uitkomsten van een controle-onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD-ECD. Daarin is het vermoeden uitgesproken dat in de administratie van belanghebbende valse facturen voorkwamen tot bedragen van € 2 miljoen per jaar. Het Hof heeft geen gevolg gegeven aan

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]