Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt

In deze verwijzingsuitspraak komt het Hof Arnhem-Leeuwarden tot het oordeel dat de inspecteur geen navorderingsaanslag kan opleggen op basis van artikel 16, lid 2, letter c, Awr indien sprake is van een door belanghebbende in de aangifte ingenomen pleitbaar standpunt. Artikel 16, lid 2, letter c, Awr staat navordering toe in het geval sprake is van redelijkerwijs kenbare fouten. Volgens de wettekst is van een redelijkerwijs kenbare fout sprake indien de te weinig geheven belasting tenminste 30% van de ingevolge de belastingwet verschuldigde belasting bedraagt.

De inspecteur kondigt medio 2009 bij belanghebbende een boekenonderzoek aan. Daarbij vergat de controlerend medewerker van de Belastingdienst de automatische afdoening van de aangifte inkomstenbelasting te blokkeren. Lopende het boekenonderzoek gaat belanghebbende eind 2009 over tot inkeer voor de door hem aangehouden buitenlandse vermogensbestanddelen.
Na de inkeer en vóór de afronding van het boekenonderzoek gaat de inspecteur over tot het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2007. Deze aanslag wordt opgelegd zonder dat rekening is gehouden met de niet aangegeven buitenlandse vermogensbestanddelen noch met de uit het boekenonderzoek voortvloeiende correcties. In oktober 2010 legt de inspecteur een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2007 op in verband met de inkeer. Er wordt geen rekening gehouden met de inmiddels aangekondigde correcties op basis van het boekenonderzoek. Deze correcties worden nagevorderd in een tweede navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2007 gedateerd 2 december 2010.

In de procedure tegen de tweede navorderingsaanslag komen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant en het Hof Den Bosch tot het oordeel dat de inspecteur niet beschikt over een nieuw feit. Er was immers sprake van een ambtelijk verzuim omdat de definitieve aanslag was opgelegd zonder de resultaten van het boekenonderzoek af te wachten. Ook was geen sprake van kwade trouw. Tot slot oordeelde het Hof Den Bosch dat het verzuim om in de computersystemen van de Belastingdienst vast te leggen dat er een boekenonderzoek liep voor rekening en risico dient te blijven van de Inspecteur. Er was dan ook geen sprake was van een fout in de zin van artikel 16, lid 2, letter c, Awr die navordering rechtvaardigt.
Op het door de Staatssecretaris ingestelde cassatieberoep oordeelde de Hoge Raad dat de eerste navorderingsaanslag (ter zake van de inkeer) tot een te laag bedrag is vastgesteld als gevolg van een fout in de zin van artikel 16, lid 2, letter c, Awr. Het was de inspecteur daarom toegestaan om op basis van genoemd artikel een tweede navorderingsaanslag op te leggen. De Hoge Raad verwijst de zaak dan ook naar het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Na verwijzing komt de vraag aan de orde of voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste als belanghebbende in de aangifte een pleitbaar standpunt heeft ingenomen. Het Hof Arnhem Leeuwarden citeert in zijn uitspraak zeer uitvoerig uit de wetsgeschiedenis bij de totstandkoming van artikel 16, lid 2, letter c, Awr. Daaruit blijkt dat navordering op basis van dit artikel niet mogelijk is indien belanghebbende bij het doen van zijn aangifte een pleitbaar standpunt heeft ingenomen. Met dit oordeel legt het Hof, zoals het ook zelf aangeeft in zijn uitspraak, een andere toets aan dan de Hoge Raad doet in zijn uitspraak van 27 juni 2014. In die uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat ook aan het kenbaarheidsvereiste van artikel 16, lid 2, letter c, Awr wordt voldaan indien belanghebbende in zijn aangifte een pleitbaar standpunt heeft ingenomen.
Op basis van de aangehaalde wetsgeschiedenis oordeelt het Hof dan ook dat de bestreden (tweede) navorderingsaanslag moet worden vernietigd omdat geen sprake is van een kenbare fout nu belanghebbende in zijn aangifte een pleitbaar standpunt heeft ingenomen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2878&showbutton=true

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]