artikelen nieuwsbrief

Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag is aangeboden

In het geval de verzending van een belastingaanslag door de belanghebbende wordt betwist, dient de inspecteur niet alleen aannemelijk te maken dat deze aanslag naar het juiste adres is verzonden, maar ook aan welk postvervoerbedrijf die aanslag voor verzending is aangeboden. Met dagtekening 28 juni 2017 zijn aan belanghebbende voor het jaar 2014 de aanslagen

Lees verder »

Inspecteur mag na intrekking eerdere informatiebeschikking een tweede informatiebeschikking afgeven

Indien de inspecteur bij informatiebeschikking heeft vastgesteld dat de belastingplichtige met betrekking tot een op te leggen belastingaanslag niet of niet volledig heeft voldaan aan een of meer in artikel 52a, lid 1, AWR bedoelde verplichtingen, is de inspecteur als regel niet langer bevoegd om een volgende informatiebeschikking te geven met betrekking tot dezelfde tekortkoming(en)

Lees verder »

Hof passeerde ten onrechte getuigenaanbod

Indien belanghebbende in het hogerberoepschrift een bewijsaanbod doet één of meer door hem gestelde feiten aannemelijk te maken middels een getuigenverhoor, kan de rechter in beginsel volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod, bijvoorbeeld door de belanghebbende in de uitnodigingsbrief voor het onderzoek ter zitting te wijzen op de

Lees verder »

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel omtrent aftrek verbeurd verklaard bedrag aan contant geld

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde op 1 september jl. dat belanghebbende er uit gevoerde correspondentie met de inspecteur op mocht vertrouwen dat een verbeurd verklaard bedrag van € 135.410 in aftrek mag worden gebracht op het inkomen over het jaar 2017.Daarnaast oordeelde de Rechtbank dat een aan belanghebbende opgelegde vergrijpboete met een bedrag van bijna €

Lees verder »

Vergoeding van immateriële schade allen na verzoek aan de rechter

In een BPM-zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden vastgesteld dat de redelijke termijn voor beslechting van het geschil in hoger beroep is overschreden. Het Hof heeft echter geoordeeld dat geen grond bestaat voor het aan (belanghebbende toekennen van een vergoeding van immateriële schade, omdat hij bij het Hof niet een verzoek heeft gedaan om vergoeding van immateriële

Lees verder »

Rechter moet ambtshalve ingrijpen bij onjuist standpunt van procespartijen omtrent toepassing omkering en verzwaring van de bewijslast

Indien een informatiebeschikking betrekking heeft op gegevens die door de inspecteur zijn gevraagd voor een periode die afwijkt van de periode waarop de desbetreffende belastingaanslag ziet, kan een tekortkoming in het verstrekken van de gevraagde gegevens niet leiden tot de omkering en verzwaring van de bewijslast voor zover die belastingaanslag een periode betreft waarop de

Lees verder »

Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken

In een opzienbarende uitspraak van 12 juli jl. oordeelde de Rechtbank Rotterdam dat de Belastingdienst zich bij de behandeling van een verzoek tot openbaarmaking van een kennisgroepstandpunt ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat dergelijke stukken persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad zijn en daarom niet openbaar gemaakt kunnen worden. Op 10 april 2019 heeft

Lees verder »

Verzendrapport moet de naam van de postvervoerder bevatten

In een arrest van 17 juni 2022 oordeelt de Hoge Raad dat indien de belastingplichtige stelt dat een schriftelijk besluit van de inspecteur hem niet heeft bereikt, de inspecteur de verzending van dat besluit aannemelijk dient te maken. Ingeval de inspecteur stelt dat het besluit is bekendgemaakt door verzending per post, houdt die bewijslast in

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]