Verzendrapport moet de naam van de postvervoerder bevatten

In een arrest van 17 juni 2022 oordeelt de Hoge Raad dat indien de belastingplichtige stelt dat een schriftelijk besluit van de inspecteur hem niet heeft bereikt, de inspecteur de verzending van dat besluit aannemelijk dient te maken. Ingeval de inspecteur stelt dat het besluit is bekendgemaakt door verzending per post, houdt die bewijslast in dat hij aannemelijk moet maken dat het desbetreffende poststuk is aangeboden aan een postvervoerbedrijf.  Daartoe zal de inspecteur tevens aannemelijk moeten maken aan welk postvervoerbedrijf het desbetreffende poststuk is aangeboden.
Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen een aan hem over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting. Met dagtekening 19 oktober 2018 heeft de Inspecteur uitspraak op die bezwaren gedaan. Belanghebbende heeft op 12 juli 2019 beroep daartegen ingesteld bij de Rechtbank. In het beroepschrift heeft belanghebbende meegedeeld dat hij geen afschrift van de uitspraak op bezwaar kan bijvoegen omdat hij en zijn gemachtigde die nooit hebben ontvangen. Bij uitspraak van 15 januari 2020 heeft de Rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het niet tijdig is ingediend. De Rechtbank heeft het tegen die uitspraak gedane verzet ongegrond verklaard. De ongegrondverklaring steunt in de eerste plaats op de overweging dat de Inspecteur door het overleggen van een afdruk van het postregistratiesysteem aannemelijk heeft gemaakt dat de uitspraak op bezwaar zowel naar belanghebbende als naar zijn toenmalige gemachtigde is verzonden. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op verzet van de Rechtbank cassatie ingesteld.
De Hoge Raad oordeelt dat de uitspraak op bezwaar niet op de in artikel 3:41 Awb bedoelde wijze kenbaar is gemaakt. De stukken van het geding geven geen uitsluitsel erover aan welk postvervoerbedrijf de uitspraak op bezwaar is aangeboden. Dat betekent dat in deze zaak niet is komen vast te staan aan welk postvervoerbedrijf dit poststuk is aangeboden. De Inspecteur heeft daarom niet aannemelijk gemaakt dat de uitspraak op bezwaar aan een postvervoerbedrijf is aangeboden voor verzending aan belanghebbende.

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2022:875

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]