Kopiëren van stukken met smartphone of tablet is, volgens het Ministerie van Financiën, geoorloofd!

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën heeft op 9 november jl op een door Fiscaal up to Date gedaan WOB-verzoek een drietal documenten openbaar gemaakt waarin het standpunt wordt ingenomen dat het controlemedewerkers van de Belastingdienst is toegestaan delen van de administratie te fotograferen met een digitale camera, mobiele telefoon of tablet.
In de Nieuwsbrief controle van december 2005 wordt opgemerkt dat het de inspecteur is toegestaan om delen van de administratie van belastingplichtigen te fotograferen. Hij is bij het verzamelen van gegevens en inlichtingen echter gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wat onder meer inhoudt dat hij rekening dient te houden met de belangen van de belastingplichtigen. Dit houdt derhalve in dat de belastingdienst haar bevoegdheden op redelijke wijze dient uit te voeren, waarbij zij de belangen van de belanghebbende moet laten meewegen.
Voorts heeft het Ministerie een stuk openbaar gemaakt, gedateerd 1 mei 2010, over het maken van foto’s bij een WTP (Waarneming ter plaatse). Volgens dat stuk is het belastingambtenaren in beginsel niet toegestaan tijdens een WTP foto’s te maken, tenzij de betreffende ondernemer daarvoor toestemming heeft verleend. Alleen als het maken van meerwaarde is, is het maken van foto’s toegestaan mits daarmee niet in strijd wordt gekomen met de Wet bescherming persoonsgegevens.
Tot slot heeft het Ministerie een Nieuwsbrief “Digitaal Werken” van februari 2013 openbaar gemaakt, Volgens die Nieuwsbrief is het maken van een scan met een mobiele telefoon of tablet in beginsel ook is toegestaan. Met name wordt aangeraden foto’s te maken van gegevens die anderszins niet voorhanden zijn zoals planborden, prijslijsten etc. Voorts wordt in deze Nieuwsbrief uiteengezet op welke wijze de aldus verkregen informatie in systemen van de Belastingdienst moet worden vastgelegd.
Er is op dit standpunt nog wel het één en ander aan te merken. Immers, de Belastingdienst moet volledig transparant werken en een open vizier hanteren. Door (heimelijk) foto’s te maken van documenten die onderdeel uitmaken van de administratie van belastingplichtigen, kan zeker niet gezegd worden dat de Belastingdienst transparant werkt.
Ook kan men nogal wat twijfels hebben bij de bewijskracht die digitale foto’s hebben zie tijdens een boekenonderzoek door de controlemedewerker is gemaakt. Digitale foto’s kunnen tegenwoordig immers op zeer eenvoudige wijze worden gemanipuleerd.
Het komt ons voor dat het maken van foto’s van documenten in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur indien de adviseur tijdens het inleidende gesprek goede werkafspraken maakt met de controlemedewerkers van de Belastingdienst. Afgesproken kan worden dat de controlemedewerker een afschrift kan krijgen van alle documenten waarvan hij een kopie wenst te ontvangen. Door die afspraak te maken met de controlemedewerkers wordt ook bewerkstelligd dat de adviseur precies weet van welke documenten de controlemedewerkers een afschrift hebben gemaakt.
ProceD is gespecialiseerd in het formele belastingrecht. Wij staan vele accountants en belastingadviseurs op dit terrein bij. Zo worden wij door collegae zeer regelmatig ingeschakeld indien er tijdens een boekenonderzoek problemen ontstaan.

AddThis Sharing Buttons

Share to LinkedInLinkedIn

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]