Ministerie maakt op verzoek van ProceD gegevens openbaar over de aanpak van facilitators door de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2014 slechts drie boetes opgelegd aan medeplegende facilitators. Dat heeft het Ministerie van Financiën op 21 december jl. bekend gemaakt op een WOB verzoek van ProceD. In dat verzoek is het Ministerie gevraagd nadere informatie openbaar te maken over de aanpak van facilitators door de Belastingdienst. Opvallend was dat geen antwoord werd gegeven op onze vraag hoeveel medeplichtigenboetes (ex artikel 67o, Awr) zijn opgelegd. Wij hebben deze vraag wederom voorgelegd aan het Ministerie.

In het WOB verzoek van ons kantoor hebben wij het Ministerie van Financiën verzocht informatie bekend te maken met betrekking tot het CombiTeam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst. Uit de antwoorden van het Ministerie blijkt dat het CAF team regelmatig bij elkaar komt en dat de daarin gemaakte afspraken worden vastgelegd in een dynamisch bestand. Daarbij gaat het altijd om gegevens van individuele personen en valt de vastlegging van hetgeen besproken is onder de geheimhoudingsplicht.

Er bestaat geen draaiboek, vastlegging van beleid of andere documenten met betrekking tot de toepassing van de medepleeg- en medeplichtigenboetes. Ook wordt er door het Ministerie en/of de Belastingdienst geen nader beleid gevoerd met betrekking tot het aanmelden van facilitators bij het afstemmingsoverleg zoals bedoeld in het protocol AAFD.

Wel heeft het Ministerie een tweetal standpunten van de Kennisgroep Formeel Recht bekend gemaakt. In een memo uit de zomer van 2014 geeft de Kennisgroep een uitvoerige uiteenzetting over de boete die kan worden opgelegd aan de facilitator (als doen-pleger), die opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan voor meerdere belastingplichtigen. Ook is een standpunt van de kennisgroep overgelegd waarin gesteld wordt dat aan een notaris in beginsel geen boete als pleger kan worden opgelegd als hij de overdrachtsbelasting niet betaalt. De Kennisgroep stelt dat dit standpunt in individuele gevallen genuanceerd kan worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]