SMCO speelt in op sentiment van de onwetende burger.

Via opvallende advertenties in landelijke dagbladen roept de Stichting Melding Collectief Onrecht (SMCO) burgers die sinds 2005 erfbelasting voldaan hebben op om zich bij hen aan te sluiten voor een door hen aan te spannen procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Volgens de internetsite sluit de aanmelding op 28 februari 2014. Geïnteresseerden moeten een bijdrage betalen van € 495 dan wel € 995 verhoogd met een succesfee van 10% respectievelijk 20% van het terug te ontvangen bedrag.

Naast de procedure bij het EHRM heeft de SMCO afgelopen maand een civiele claim van € 80 miljoen ingediend bij De Staat der Nederlanden. De collectieve actie is voor alle privé-personen die vanaf 2005 een erfenis of schenking hebben ontvangen, en daar erf- cq. schenkbelasting over hebben betaald. De claim heeft tot doel om deze te veel betaalde belasting van de Belastingdienst terug te vorderen.

Aanleiding van deze advertentiecampagne zijn de uitspraken van de Hoge Raad van 22 november 2013. In tegenstelling tot de uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012 en de conclusies van Advocaat-Generaal IJzerman in zijn conclusies voor de proefprocedures bij de Hoge Raad oordeelde ons hoogste rechtscollege dat geen sprake was van ongeoorloofde discriminatie in de behandeling van erfbelasting bij de vererving van ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen. Hoewel de Hoge Raad dus oordeelde dat van ongeoorloofde discriminatie geen sprake was, ziet de SMCO voldoende redenen om burgers middels de advertentiecampagne op te roepen zich te verenigen.

ProceD is van mening dat de civiele claim tegen De Staat geen schijn van kans heeft. Naar wij aannemen heeft SMCO deze claim ingediend voor aangesloten burgers aan wie aanslagen erfbelasting zijn opgelegd die op 12 september 2012 onherroepelijk waren. Meer kans zien de adviseurs van ProceD voor de burgers aan wie aanslagen erf- of schenkbelasting zijn opgelegd die onder de massaal bezwaarregeling vallen. Daarvan is sprake als de aanslag erf- of schenkbelasting nog niet onherroepelijk was op 12 september 2012 dan wel is opgelegd in de periode 12 september 2012 tot 4 december 2013. Deze burgers hebben de mogelijkheid om “aan te haken” bij een procedure die mogelijk opgestart wordt bij het EHRM. Maar daarvoor is het niet nodig om zich aan te sluiten bij SMCO.

De adviseurs van ProceD zijn dan ook van mening dat de advertentiecampagne van SMCO slechts inspeelt op het sentiment van de burgers met het doel er zelf véél geld aan te verdienen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]