Navorderingsaanslag / naheffingsaanslag

Navorderingen en naheffingen zijn een vaak voorkomend fenomeen. Daarover bestaat nogal wat onduidelijkheid. Wanneer mag een inspecteur navorderen en naheffen? Een feit dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor navordering opleveren, zo stelt artikel 16 Awr.  

In de praktijk worden nog wel eens ten onrechte navorderings- of naheffingsaanslagen opgelegd en betaald. ProceD is als geen ander op de hoogte van de voorwaarden waaraan de Belastingdienst moet voldoen om een navorderings- of naheffingsaanslagen op te kunnen leggen.

ProceD: voorkomt onterechte navorderingen

De Belastingdienst kan alleen navorderen als ze beschikt over een nieuw feit dat de inspecteur redelijkerwijs niet bekend was ten tijde van het opleggen van de aanslag. Alleen als de belastingplichtige te kwader trouw is, geldt dit niet. Maar als de inspecteur in de aanslagfase zijn onderzoekplicht heeft verzaakt, is sprake van een ambtelijk verzuim dat navordering in de weg staat.

Verder bevat de Awr de bepaling dat de inspecteur na een gemaakte fout in een aantal gevallen toch een navorderingsaanslag mag opleggen indien een aanslag niet of voor een te laag bedrag is opgelegd. Onder fout wordt hierbij verstaan ‘elke misslag’ die bij de Belastingdienst optreedt, zoals schrijf-, reken- overname- en intoetsfouten, maar ook fouten ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van aangiften. Fouten als gevolg van onjuist inzicht van de inspecteur in de feiten of in het recht mogen niet leiden tot navordering.

Of het opleggen van een navordering op basis van een fout is toegestaan, wordt mede bepaald door de hoogte van het verschil tussen de oorspronkelijke en de werkelijk verschuldigde belasting. ProceD is tot in detail op de hoogte van de fiscale regels en uitzonderingen.

ProceD: bewaakt de regels voor naheffingen

De inspecteur kan een naheffingsaanslag opleggen als belastingen die op de aangifte dienen te worden voldaan of afgedragen (gedeeltelijk) niet zijn betaald. De bekendste aangiftebelastingen zijn de loonheffingen en omzetbelasting.

Een door de inspecteur opgelegde naheffingsaanslag kan om verschillende redenen succesvol worden bestreden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een aanslag die door de inspecteur tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Ook kan sprake zijn van formele gronden om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen een naheffingsaanslag, wanneer deze bijvoorbeeld is opgelegd in strijd met het vertrouwensbeginsel. Naheffing van loonheffingen en omzetbelasting is niet meer mogelijk na verloop van vijf jaar na het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Ook op het gebied van naheffingsaanslagen kan ProceD deskundig adviseren.

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken