Boekenonderzoek WVA door Belastingdienst

Algemeen
Wanneer aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan leidt afdrachtvermindering onderwijs[1] tot vermindering van af te dragen loonbelasting. Veel werkgevers hebben in verleden jaren van de afdrachtvermindering onderwijs gebruik gemaakt om middels de vermindering de kosten van de opleidingsbehoefte financieel te compenseren. De afdrachtvermindering onderwijs is als onderdeel van het Belastingplan 2014 per 1 januari 2014 vervangen door een nieuwe (versoberde) subsidieregeling. Dit betekent niet dat werkgevers niet meer te maken kunnen krijgen met de oude regelgeving. De Belastingdienst controleert sinds 2013 actief op (vermeend) oneigenlijk gebruik van de regeling.

Boekenonderzoek Belastingdienst
Sinds 2013 controleert de Belastingdienst strenger op de afdrachtvermindering onderwijs bij werkgevers. De Belastingdienst voert bij werkgevers ter plaatse een boekenonderzoek uit ten aanzien van de toegepaste afdrachtvermindering(en). Wanneer de Belastingdienst hier reden toe ziet zal een naheffingsaanslag loonbelasting (inclusief rente en wellicht boete) worden opgelegd. Het naheffingstijdvak bedraagt immers vijf jaar waarbij de termijn aanvangt aan het einde van het kalenderjaar waarin de belastingschuld is ontstaan.

Aandachtspunten voor de Belastingdienst
Voor zover bij ProceD bekend controleert de Belastingdienst actief op zaken als het oprekken van de studieduur, leerbehoeften van personen in kwestie, de kwalificatie van docenten alsmede op deelkwalificaties. Met name dit laatste is van belang gelet op de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland van 4 juni 2013. [2] Deze uitspraak lijkt leidend te zijn bij de boekenonderzoeken die de Belastingdienst uitvoert. In die uitspraak is beslist dat afdrachtvermindering onderwijs niet mag worden toegepast bij het volgen van een traject voor een deelkwalificatie van een erkende beroepsopleiding. Dit zou betekenen dat de afdrachtvermindering onderwijs niet kan worden toegepast als geen diploma wordt behaald maar wel een deelkwalificatie is gevolgd. Tegen de uitspraak is Hoger Beroep ingesteld welke naar verwachting in de eerste helft van 2014 door het Gerechtshof zal worden behandeld. Gelet op de omvang en het belang verwacht ProceD dat hierna cassatiezaken bij de Hoge Raad aanhangig zullen worden gemaakt. Dit neemt niet weg dat ondanks de juridische onduidelijkheid op dit terrein de Belastingdienst de komende tijd haar boekenonderzoeken zal voortzetten en wellicht uitbreiden.

Het is derhalve van groot belang zich goed voor te bereiden op een dergelijk boekenonderzoek als ook op een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure. De adviseurs van ProceD hebben jaren ervaring op dit terrein en zijn u hierbij graag van dienst. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 


[1] De afdrachtvermindering Onderwijs maakt onderdeel uit van de sinds 1 januari 1996 bestaande Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).

[2] Uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 4 juni 2013, zaaknummer AWB-12_2175, V-N 2013/37.3.2

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]