Informatieplicht ex artikel 10a AWR

Artikel 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen

Sinds 1 januari 2012 is in artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een verplichting opgenomen dat een belastingplichtige of inhoudingsplichtige uit eigen beweging onjuistheden of onvolledigheden moet meedelen aan de inspecteur zodra hij op de hoogte is van deze onjuistheden of onvolledigheden.

De informatieverplichting geldt voor de volgende verplichtingen:

  •      Verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”;
  •      Verklaring “geen privégebruik auto”;
  •      Bestrijding van de Edelweissroute:
  •      Voor suppleties omzetbelasting.

De verplichting houdt in dat de belastingplichtige of inhoudingsplichtige op het moment dat hij bekend is of bekend is geworden met de onjuistheden of onvolledigheden melding moet doen bij de inspecteur.

In de kamerstukken is hierover opgemerkt dat het gaat om informatie waarvan niet goed denkbaar is dat de belastingplichtige het belang hiervan niet goed beseft.

 

Verklaringen “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” en “geen privégebruik auto”

Als een verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”of “geen privégebruik auto” is afgegeven door de Belastingdienst blijft voor de loonheffing en inkomstenbelasting de bijtelling achterwege.

Bij niet uitsluitend zakelijk gebruik gedurende het boekjaar dient de belastingplichtige, op grond van artikel 10A AWR, de Belastingdienst te informeren zodat de verklaring kan worden ingetrokken. Bij niet voldoen aan deze verplichting kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen.

De werknemer is gehouden om voordat met de auto meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden zijn gereden, te verzoeken om intrekking van de verklaring geen privégebruik auto.

In lid 2 van artikel 10a AWR is aangegeven dat de melding binnen een bepaalde termijn moet zijn gedaan. Voor de verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik auto” en “geen privégebruik auto”  geldt dat de melding moet plaatsvinden in het tijdvak voor het doen van de aangifte.

Edelweissroute

Door middel van de Edelweissroute werd de erfbelasting over zwart buitenlands vermogen ontdoken. Dit geschiedde door in de aangifte erfbelasting het buitenlands vermogen niet op te nemen, waardoor de aanslag erfbelasting voor een onjuist bedrag werd vastgesteld. Na afloop van de navorderingstermijn werd dit vermogen pas kenbaar gemaakt  aan de Belastingdienst.  Door het inwerking treden van artikel 10A AWR moet de belastingplichtige zodra hij kennis neemt dat in de aangifte erfbelasting een buitenlands bestanddeel niet, onjuist of onvolledig is opgenomen daarvan mededeling te doen. Daarbij komt nog dat de mededeling moet worden gedaan voordat de belastingplichtige weet dat de inspecteur bekend is geworden met dit feit. Voor meer infromatie over de Edelweissroute mogen wij u verwijzen naar het artikel over de Edelweissroute op onze internetsite.

Suppletie omzetbelasting

In de praktijk komt het vaak voor dat belastingplichtigen na het doen van de reguliere aangiften omzetbelasting, nog een bedrag aan omzetbelasting moeten betalen of een bedrag hebben terug te ontvangen. Door middel van een digitaal formulier kan dan een suppletieaangifte worden ingediend.

Door artikel 10a AWR wordt het doen van een suppletie aangifte nu verplicht. Zodra de belastingplichtige constateert dat een aangifte onjuist/onvolledig is ingediend,  waardoor te weinig of te veel omzetbelasting is voldaan, dient de belastingplichtige de Belastingdienst te informeren.

De meldplicht geldt voor tijdvakken in de afgelopen vijf kalenderjaren waarin de belastingplichtige constateert dat  te weinig of te veel omzetbelasting is voldaan. Evenals bij de autoverklaringen geldt  dat de suppletie moet zijn gedaan voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de inspecteur bekend is geworden met de onjuiste of onvolledige aangiften.

In artikel 15 lid 3 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is vermeld dat de suppletie zo spoedig mogelijk moet worden ingediend.

Het tijdstip waarop de suppletie moet worden ingediend wordt dus bepaald door een drietal voorwaarden:

  1. zodra de belastingplichtige de onjuistheid constateert;
  2. voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de inspecteur bekend is geworden met de onjuiste of onvolledige aangiften;
  3. zo spoedig mogelijk.

De plicht tot indienen van suppleties geldt voor alle suppleties die vanaf 1 januari 2012 nog kunnen worden ingediend, dus ook voor tijdvakken die zien op perioden voor 1 januari 2012. Dit betekent dat de meldplicht terugwerkende kracht heeft.

Sancties artikel 10a AWR

Op het niet of niet tijdig nakomen van de informatieverplichting of voorschriften is een sanctie gesteld. Ingevolge het derde lid van artikel 10a AWR zal dan een vergrijpboete worden opgelegd. De vergrijpboete bedraagt maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat als gevolg van het niet nakomen van de informatieverplichting niet is geheven.  De inspecteur zal moeten bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld. Hij zal dus eerst moeten bewijzen dat de belastingplichtige bekend is met de onjuistheid of onvolledigheid en vervolgens dat sprake is van opzet of grove schuld dat de informatie niet is verstrekt aan de Belastingdienst.

Ten aanzien van de suppletie omzetbelasting lijkt er sprake te kunnen zijn van het opleggen van een dubbele vergrijpboete. De eerste omdat er niet is voldaan aan de aangifte- en/of betaalverplichting en vervolgens een tweede wegens het niet tijdig of op onjuiste wijze melden dat te weinig omzetbelasting is afgedragen. De inspecteur zal voor iedere afzonderlijke gedraging moeten aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld. Op basis van paragraaf 28a Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst geldt voor de meeste situaties dat het totaal van de boetes wordt gemaximeerd op het maximum van de hoogste van beide boetes.  Overigens zal de inspecteur de dubbele opzet moeten aantonen.

Amstelveen, 28 maart 2013

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]