Ondernemers met achterstallige OB-schuld hoger dan € 50.000 lopen kans op dubbele beboeting bij “Actie balansschulden omzetbelasting”.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van een verzoek van ProceD, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het plan van aanpak en de werkinstructies openbaar moeten maken betreffende de Actie balansschulden omzetbelasting.

ProceD heeft de Belastingdienst verzocht deze gegevens openbaar te maken omdat ons via meerdere relaties signalen bereikten dat de Belastingdienst bij de uitvoering van de Actie balansschulden omzetbelasting een beleid voert ten aanzien van het opleggen van verzuim- respectievelijk vergrijpboeten dat op zijn minst discutabel mag worden genoemd.

De Actie balansschulden omzetbelasting is in april 2013 middels een uitgebreide mediacampagne door de Belastingdienst aangekondigd. Daarin werden ondernemers opgeroepen voor 1 juni 2013 alsnog een suppletieaangifte omzetbelasting in te dienen voor de boekjaren tot en met 2012. Aan ondernemers die aan de oproep gehoor gaven zou geen boete worden opgelegd omdat sprake is van inkeer.

Uit vooronderzoek van de Belastingdienst bleek dat er 70.000 ondernemers nog een oude omzetbelastingschuld op hun balans hadden staan. Daarbij zijn omzetbelastingschulden van vof’s en fiscale eenheden niet meegerekend. De mediacampagne heeft wel enig succes gehad; ca 20.000 ondernemers hebben alsnog suppletieaangifte gedaan. Maar het grootste deel van de betreffende ondernemers heeft nagelaten om suppletieaangifte in te dienen.

Bij deze actie heeft de Belastingdienst de belastingplichtigen die geen gehoor hebben gegeven aan oproep in de media om alsnog suppletieaangifte te doen, ingedeeld in drie groepen nl.
a. Ondernemers met een BTW schuld van minder dan € 50.000 die gebruik maken van een dienstverlener
b. Ondernemers met een BTW schuld van minder dan € 50.000 van wie geen dienstverlener bekend is, en
c. Ondernemers met een BTW schuld van meer dan € 50.000.

Dit onderscheid is gemaakt omdat iedere groep zijn eigen wijze van benadering door de Belastingdienst kende. Ondernemers die gebruik maakten van een dienstverlener werden benaderd via hun dienstverlener. Was echter geen dienstverlener bekend dat werd de ondernemer benaderd middels een brief waarin om nadere toelichting werd verzocht. Bij de groep ondernemers met een omzetbelastingschuld van meer dan € 50.000 wordt een boekenonderzoek aangekondigd.

ProceD heeft in haar WOB verzoek aan de Belastingdienst gevraagd hoe de grens van € 50.000 bepaald is. De Belastingdienst verwijst naar het Plan van Aanpak maar daarin is niets vermeld over het hoe en waarom van deze grens. Waarop de grens van € 50.000 gebaseerd is, blijft dus een raadsel. De grens van € 50.000 blijkt echter van cruciaal belang te zijn voor de boete die aan de ondernemers in het vooruitzicht wordt gesteld.
Bedraagt de omzetbelastingschuld minder dan € 50.000 dan vindt geen schuldonderzoek plaats en wordt een verzuimboete opgelegd van 10% van de ten onrechte niet afgedragen omzetbelasting. Daarboven wordt in beginsel een boekenonderzoek aangekondigd waarin een tweeledig schuldonderzoek zal plaatsvinden. In de eerste plaats zal een schuldonderzoek plaats vinden ter zake van het betalingsverzuim. Afhankelijk van de uitkomst van dit schuldonderzoek zal een verzuim- of vergrijpboete worden opgelegd ter zake van het niet (tijdig) betalen van de omzetbelasting. Daarnaast zal een schuldonderzoek plaatsvinden ter zake van het niet voldoen aan de informatieverplichting van artikel 10a Awr jo artikel 15 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting. Afhankelijk van de uitkomst zal wel of geen vergrijpboete worden opgelegd worden opgelegd in verband met het niet voldoen aan de informatieplicht.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]