Groepsverzoek aan Zwitserland is geen fishing expedition

De Belastingdienst heeft op 23 juli 2015 op grond van het Verdrag tussen Nederland en Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting aan de Zwitserse Belastingdienst het verzoek gedaan een overzicht te verstrekken van rekeninghouders die een woonadres in Nederland hebben en die er onvoldoende blijk van hebben gegeven dat zij aan hun fiscale verplichtingen ten aanzien van de tegoeden op de rekening hebben voldaan.

Door de Zwitserse belastingdienst is aan de Nederlandse belastingdienst bij brief van 19 januari 2016 informatie verstrekt over een bankrekeningnummer ten name van belanghebbende bij een Zwitserse bank. Tevens is het saldo op deze rekening aan de Nederlandse belastingdienst verstrekt: per 1 februari 2013 CHF 749.792 en op 1 januari 2014 CHF 740.423.

Naar aanleiding van de hiervoor vermelde informatie heeft de Inspecteur belanghebbende bij brief van 10 februari 2016 verzocht om informatie over de bankrekening te verstrekken over de jaren 2003 tot en met 2014. De Inspecteur heeft daarbij het formulier ‘verklaring vermogen in het buitenland’ aan belanghebbende verstrekt en haar verzocht dit in te vullen. Belanghebbende heeft het formulier niet ingevuld en geen informatie aan de Inspecteur verstrekt. Daarop heeft de inspecteur een informatiebeschikking afgegeven.

Voor het Hof is in geschil de vraag of de inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de gevraagde informatie over de door belanghebbende aangehouden bankrekening in Zwitserland voor de belastingheffing van belanghebbende van belang kon zijn. Belanghebbende is van mening dat het groepsverzoek van de Nederlandse Belastingdienst aan haar Zwitserse collegae is aan te merken als een fishing expedition.

Het Hof oordeelt dat van een fishing expedition geen sprake is. De Nederlandse Belastingdienst was bevoegd de informatie te vragen en de Zwitserse belastingdienst gerechtigd de informatie te verstrekken. De Inspecteur heeft, onder verwijzing naar artikel 47 Awr, terecht aan belanghebbende om informatie over het verloop van de bankrekening in Zwitserland gevraagd.

Het hoger beroep van belanghebbende wordt ongegrond verklaard.

 

 

URL https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1800&showbutton=true

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]