Hoge Raad doet uitspraak over de reikwijdte van de stelplicht van de inspecteur bij omkering van de bewijslast

In een uitspraak van 17 augustus jl oordeelt de Hoge Raad dat de inspecteur bij omkering en verzwaring van de bewijslast niet steeds moet stellen en aannemelijk moet maken welke bron van inkomen aan de navordering ten grondslag ligt.

Belanghebbende exploiteert een coffeeshop op de Wallen in Amsterdam. Voor het jaar 2007 heeft hij aangifte inkomstenbelasting gedaan naar een belastbaar inkomen in box 1 van € 178.886 en in box 3 van € 11.571. De aanslag IB 2007 is opgelegd conform de aangifte.

Na het opleggen van de aanslag is de Inspecteur er achter gekomen dat in de periode tussen 19 oktober en 28 november 2007 acht keer contante bedragen zijn gestort op de bankrekening van de coffeeshop, tot een totaalbedrag van € 415.000 en dat op 12 november 2007 een bedrag van € 412.939 van deze bankrekening is overgemaakt naar een notaris ter aflossing van een hypothecaire lening die rustte op een pand dat eigendom was van belanghebbende. De inspecteur heeft vervolgens een navorderingsaanslag IB 2007 opgelegd waarbij hij het aangegeven inkomen in box 1 verhoogd heeft met het bedrag van de stortingen van € 415.000.

Naar aanleiding van een door belanghebbende ingediend bezwaarschrift tegen de navorderingsaanslag heeft de Inspecteur een boekenonderzoek ingesteld, gericht op de herkomst van de stortingen. Met het oog op dat boekenonderzoek heeft de Inspecteur bescheiden bij belanghebbende opgevraagd. Omdat belanghebbende niet volledig aan dat verzoek heeft voldaan, heeft de Inspecteur een informatiebeschikking als bedoeld in artikel 52a AWR af gegeven. Daartegen heeft belanghebbende geen rechtsmiddel ingesteld.

In hoger beroep heeft belanghebbende de navorderingsaanslag bestreden met de stelling dat de Inspecteur, ofschoon de bewijslast is omgekeerd en verzwaard, aannemelijk dient te maken uit welke bron van inkomen de stortingen afkomstig zijn. Naar het oordeel van het Hof heeft de Inspecteur zich op het standpunt kunnen stellen dat de stortingen afkomstig moeten zijn uit (een) niet in de aangifte IB verantwoorde bron(nen) van inkomen. De omkering en verzwaring van de bewijslast brengt, aldus het Hof, mee dat het niet aan de Inspecteur is om aannemelijk te maken welke concrete activiteiten het door hem gestelde inkomen hebben opgeleverd, maar aan belanghebbende om de onjuistheid van de uitspraak op bezwaar overtuigend aan te tonen. Tegen dit oordeel van het Hof tekent belanghebbende cassatie aan.

Belanghebbende bestrijdt in cassatie dat de Inspecteur gelet op de omkering en verzwaring van de bewijslast niet aannemelijk hoeft te maken welke bron aan de navorderingsaanslag ten grondslag ligt.

De Hoge Raad overweegt dat in een geval dat de bewijslast is omgekeerd en verzwaard, uitgangspunt is dat de berekening van het nagevorderde bedrag redelijk en dus niet willekeurig behoort te zijn. Voor de beoordeling of aan deze maatstaf wordt voldaan dient in aanmerking te worden genomen in hoeverre de inspecteur beschikt over gegevens voor het opleggen van een (navorderings)aanslag en in hoeverre ervan mag worden uitgegaan dat de belastingplichtige in staat is opening van zaken te geven. Daarvan uitgaande zal de inspecteur op basis van de feiten en omstandigheden van het geval aanknopingspunten dienen te verschaffen waaruit is af te leiden dat zijn berekening of schatting van de (navorderings)aanslag niet onredelijk en dus niet willekeurig is.

Hieruit volgt, aldus de Hoge Raad, dat de inspecteur in een geval waarin de bewijslast is omgekeerd en verzwaard, niet steeds moet stellen en aannemelijk maken welke bron van inkomen aan de (navorderings)aanslag ten grondslag ligt.

Het beroep in cassatie van belanghebbende wordt derhalve ongegrond verklaard.

URL https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1311&showbutton=true

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]