Inspecteur moet interne taxatiedossiers in procedure inbrengen

De Hoge Raad heeft op 17 augustus jl. weer een tweetal arresten gewezen over de uitleg van artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat artikel is bepaald dat de inspecteur alle op een zaak betrekking hebbende stukken in een procedure dient over te leggen.

In onderhavige casus was voor het Hof onder meer in geschil de waarde van een aantal panden. Tijdens de Hofprocedure heeft belanghebbende met een beroep op artikel 8:42 Awb verzocht om overlegging van de taxatiedossiers. Deze liggen ten grondslag aan de taxatierapporten die de inspecteur in het geding heeft gebracht ter onderbouwing van de door hem verdedigde waarde van de panden. Om dezelfde reden heeft belanghebbende verzocht om overlegging van schermprints van de WOZ-beschikkingen van de betreffende panden.

Het Hof oordeelde dat inspecteur de taxatiedossiers niet hoeft over te leggen omdat deze stukken hem bij het vaststellen van de aanslagen en de uitspraak op het bezwaarschrift niet ter beschikking hebben gestaan en derhalve geen rol hebben gespeeld bij de besluitvorming van de inspecteur. Ten aanzien van de schermprints oordeelt het Hof dat de inspecteur deze niet hoeft over te leggen omdat belanghebbende zelf beschikt over de WOZ- beschikkingen.

De uitspraak van het Hof wordt door de Hoge Raad vernietigd. De Hoge Raad oordeelt dat uit de uitspraak van het Hof blijkt dat de inspecteur in de beroepsfase de beschikking heeft gekregen over de taxatiedossiers. Nu belanghebbende voor het Hof gemotiveerd heeft gesteld dat de taxatiedossiers voor de boordeling van het geschil ten aanzien van de waarde van de panden, behoren die stukken tot de op de zaak betrekking hebbende stukken in de zin van artikel 8:42 Awb. Ten aanzien van de schermprints van de WOZ-beschikkingen oordeelt de Hoge Raad, onder verwijzing naar zijn uitspraak van 20 maart 2009, BNB 2009/132), dat het feit dat belanghebbende zelf beschikt over de WOZ-beschikkingen niet met zich mee brengt dat de inspecteur ontslagen is van de verplichting een afschrift van dat stuk als een op de zaak betrekking hebbend stuk over te leggen.

De Hoge Raad voegt daar nog wel een belangrijke opmerking aan toe. De omstandigheid dat belanghebbende zelf beschikt over dat stuk kan wel van belang zijn bij de beantwoording van de vraag welke gevolgtrekking de rechter maakt indien de inspecteur dat stuk niet overlegt.

De Hoge Raad verwijst de zaak naar het Hof Den Bosch.

 

URL https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1319&showbutton=true

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]