Inspecteur moet strafdossier in procedure inbrengen

De Hoge Raad heeft op 17 augustus jl. weer een tweetal arresten gewezen over de uitleg van artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat artikel is bepaald dat de inspecteur alle op een zaak betrekking hebbende stukken in een procedure dient over te leggen.

In één van de procedures oordeelt de Hoge Raad dat de inspecteur tegemoet moet komen aan een verzoek van de belastingplichtige om overlegging van het strafdossier als een op de zaak betrekking hebbend stuk.

Voor het Hof was in geschil wat de woonplaats belanghebbende in 2005 was en of de inspecteur het strafdossier dat betrekking had op een tegen belanghebbende ingesteld strafrechtelijk onderzoek en stukken die zien op afstemming in dat onderzoek tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst op de voet van artikel 8:42 Awb moet inbrengen in de procedure. Belanghebbende betoogde dat deze stukken mogelijk van belang kunnen zijn voor de vraag of de bestreden navorderingsaanslag vernietigd moest worden wegen onrechtmatig verkregen bewijs. Het Hof oordeelde dat een onderzoek naar het rechtmatig gebruik van de stukken in casu niet van belang was.

Onder verwijzing naar zijn uitspraak van 25 april 2008 (BNB 2008/161) oordeelt de Hoge Raad dat tegemoet moet worden gekomen aan een verzoek van belanghebbende tot overlegging van een bepaald stuk indien deze voldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het stuk van enig belang kan zijn (geweest) voor de besluitvorming van zijn zaak. In deze casus heeft belanghebbende aan deze stelplicht voldaan met zijn betoog dat de stukken van belang kunnen zijn voor de beoordeling van zijn woonplaats.

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof en verwijst de zaak naar het Hof Den Bosch.

 

URL https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1371&showbutton=true

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]