Overzichtsuitspraak over verzoeken om geheimhouding van dossierstukken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 juni 2020 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over haar beslissingen op verzoeken om geheimhouding van dossierstukken in een juridische procedure. De uitspraak gaat specifiek over een verzoek van een procespartij om ‘beperkte kennisneming’ op basis van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Als de rechter zo’n verzoek van een partij honoreert, neemt alleen de rechter kennis van het stuk, en andere partijen in de procedure niet.

Met de overzichtsuitspraak geeft de Afdeling bestuursrechtspraak meer inzicht in en meer duidelijkheid over de manier waarop zij verzoeken om beperkte kennisneming toetst, wie zo’n verzoek kan doen en aan welke eisen dat verzoek moet voldoen. Zij verduidelijkt dat zulke verzoeken worden behandeld door de zogenoemde geheimhoudingskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak, die speciaal daarvoor is ingesteld. De geheimhoudingskamer oordeelt in de overzichtsuitspraak dat het recht op een eerlijk proces bij het geheel of gedeeltelijk geheimhouden van dossierstukken ‘niet in zijn essentie’ wordt beperkt.

Aanleiding voor deze overzichtsuitspraak was het verzoek van de korpschef van politie om beperkte kennisneming van bepaalde dossierstukken in een zaak over de intrekking van de jachtakte en het wapenverlof van twee personen. De korpschef verdenkt hen van wapenhandel. In de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak had hij de geheimhoudingskamer verzocht om beperkte kennisneming van de processen-verbaal van een onderzoek naar het telefoonverkeer van beide personen en de processen-verbaal van de verhoren van getuigen. Er zijn wel samenvattingen van deze dossierstukken gemaakt die alle partijen kennen. In de uitspraak van vandaag wijst de geheimhoudingskamer het verzoek van de korpschef toe. Dat betekent dat alleen de Afdeling bestuursrechtspraak van de processen-verbaal kennis kan nemen. Daarvoor is nog wel de toestemming van partijen nodig.

Bron: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@121334/overzichtsuitspraak-geheimhouding/

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:1367

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]