Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de registratie in de zwarte lijst Fraude Signalering Voorziening (FSV) wordt uiteengezet.
Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door een registratie in één van de twee hiervoor genoemde zwarte lijsten maken aanspraak op een tegemoetkoming. Het gaat daarbij onder meer om mensen die door een registratie schuldhulpverlening zijn misgelopen of waarbij het risico bestaat dat er bij de aangifte niet op fiscale kenmerken is geselecteerd. Het enkele feit dat iemand in FSV stond leidt niet tot een tegemoetkoming.
Het kabinet onderscheidt in het tegemoetkomingsbeleid verschillende groepen:
1. Mensen waarbij het risico bestaat dat in het aangifteproces rond zorgkosten en giften niet geselecteerd is op fiscale kenmerken. Wanneer de Belastingdienst actie heeft ondernomen, in de vorm van het doorvoeren van een correctie op de aangifte van de betreffende belastingplichtige, dan wordt dit teruggedraaid. De aangifte had immers niet geselecteerd mogen worden voor controle. Dit speelt vermoedelijk voor circa 5.000 aangiften. Het herstel vindt plaats in 2023 en 2024, er is 10 tot 20 miljoen euro voor gereserveerd.
2. Mensen waarbij bijzondere of strafrechtelijke gegevens zijn geregistreerd in FSV, mensen waarvan gegevens uit de FSV verstrekt zijn aan derden en mensen die te lang onderworpen zijn aan intensief toezicht. Binnen deze drie groepen moet een direct verband zijn tussen de registratie en een daadwerkelijk gevolg van de registratie om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming. Per groep waar een burger schade heeft ondervonden wordt € 375 uitgekeerd. Het gaat maximaal om 18.000 mensen, herstel vindt plaats in 2023 en er is circa 7 miljoen euro voor gereserveerd.
3. Mensen die door een FSV-registratie onterecht zijn afgewezen voor toelating tot een traject Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) en Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Als deze mensen eerst zijn afgewezen voor MSNP, maar later alsnog zijn toegelaten, ontvangen zij €500 per half jaar dat zij te laat zijn toegelaten. Indien ze eerst zijn afgewezen voor MSNP en later alsnog zijn toegelaten tot WSNP ontvangen zij ook dit bedrag en eenmalig € 500. Voor mensen die in een invorderingstraject of faillissement zijn terechtgekomen wordt gekeken naar een persoonlijke aanpak om deze mensen schuldenvrij te maken. Bij al deze groepen gaat het om circa 4.400 personen waarvoor 115 miljoen euro is gereserveerd.
4. Mensen die geen daadwerkelijk effect hebben ondervonden. Voor een grote groep geregistreerden is vastgesteld dat registratie in de FSV geen nadelig effect heeft gehad. Voor circa 220.000 van de 270.000 burgers en ondernemers is de behandeling regulier verlopen. Deze groep wordt geïnformeerd dat er bij hen geen sprake is van een materieel nadelig effect. Bij hen wil het kabinet nogmaals verontschuldigingen aanbieden, maar stelt voor om niet tot tegemoetkoming over te gaan. Voor circa 33.000 personen kan de Belastingdienst nog niet vaststellen of de registratie in FSV effect voor hen heeft gehad. Bedoeling is voor deze groep in de loop van 2023 duidelijkheid te hebben.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]