Op verzoek van ProceD zijn 22 standpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt

Het Ministerie van Financiën heeft vandaag op een Woo-verzoek van ProceD de standpunten uit 2021 en 2022 van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt. In een verzoek van 22 augustus 2022 heeft ProceD verzocht om openbaarmaking van alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar te maken. Gezien de enorme omvang van de openbaar te maken stukken zullen de kennisgroepstandpunten uit eerdere jaren middels deelbesluiten openbaar gemaakt worden.
Bij het besluit van 27 januari 2023 zijn de volgende 22 standpunten van de kennisgroep Formeel Recht uit 2021 en 2022 openbaar gemaakt.
1. Weigering uitnodiging doen van aangifte na verzoek.
2. Reikwijdte artikel 76 SW.
3. Reikwijdte suppletieplicht voor de BTW.
4. Toepassing faciliteit juridische afsplitsing is een keuze.
5. Uitnodiging tot het doen van aangifte op verzoek van belastingplichtige.
6. Wijziging inkeerregeling artikel 67n AWR.
7. Geen opschorting beslistermijn in bezwaar bij een (rappel)verzoek om informatie.
8. Mogelijkheid tot naheffen en beboeten vastgestelde niet uitbetaalde teruggaaf.
9. Vragen over belastingrente en wettelijke rente bij teruggaven dividendbelasting.
10. Informatieverplichtingen met betrekking tot de schenkbelasting.
11. Toepassing correctiebeleid in het kader van artikel 9.6 Wet IB.
12. Bezwaarfase ook voor herstel van fouten gemaakt door belanghebbende.
13. Verzuim om verklaring voor verkrijging af te leggen in bezwaar niet te herstellen.
14. Toepassing 30%-regel artikel 16, lid 2, c, AWR bij herziening van belastingrente.
15. Inspecteur heeft keuze tussen heffen IB en gecombineerde heffing DB en IB.
16. Bedrag restant PGA niet verrekenen met jaar zonder (navorderings)aanslag.
17. Doorschuifbeschikking in verhouding tot artikel 9.6 Wet IB 2001.
18. Bezwaar tegen BTW leidt tot hogere teruggaaf dan eerder is voldaan.
19. Definitieve aanslag inkomstenbelasting in het jaar van overlijden.
20. Een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 Awb.
21. De begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, lid 2, onderdeel c, AWR.
22. Conserverende navorderingsaanslag zonder kenbaarheidseis niet mogelijk.

230127.Eerste deelbesluit op uw Woo-verzoek inzake kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht

Bijlage B – Inventarislijst

Bijlage C – Openbaar te maken documenten

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]