Publicaties

Pleitbaar standpunt in het fiscale boeterecht

Inleiding Van een pleitbaar standpunt is sprake indien de belastingplichtige een onjuist standpunt heeft ingenomen waarvoor voldoende sterke argumenten zijn aan te voeren. Het moet gaan om een in redelijkheid verdedigbaar (pleitbaar standpunt).[1] Als er sprake is van een pleitbaar standpunt komt opzet of grove schuld niet meer in beeld en kan de Belastingdienst derhalve

Lees verder »

Foutenleer: Over waarderingsfouten en vermogensetikettering

Inleiding De foutenleer is een door de Hoge Raad ontwikkelde leer waarin onze hoogste rechtscollege in eerste instantie regels heeft gegeven voor het oplossen van een conflict tussen het beginsel van de balanscontinuïteit en het jaarwinstbeginsel. Dat conflict heeft zijn oorzaak in het feit dat bij de vaststelling van het eindvermogen van laatst vastgestelde jaar

Lees verder »

Boekenonderzoek WVA door Belastingdienst

Algemeen Wanneer aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan leidt afdrachtvermindering onderwijs[1] tot vermindering van af te dragen loonbelasting. Veel werkgevers hebben in verleden jaren van de afdrachtvermindering onderwijs gebruik gemaakt om middels de vermindering de kosten van de opleidingsbehoefte financieel te compenseren. De afdrachtvermindering onderwijs is als onderdeel van het Belastingplan 2014 per 1 januari

Lees verder »

nformatiebeschikking artikel 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen

Algemeen De belastingdienst kan belastingplichtigen en administratieplichtigen op grond van artikel 47 en volgende Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) verzoeken informatie te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kan zijn. De informatie dient duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt (art. 49 AWR). Informatiebeschikking Met ingang van 1 juli 2011 is artikel 52a

Lees verder »

Informatieplicht ex artikel 10a AWR

Artikel 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen Sinds 1 januari 2012 is in artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een verplichting opgenomen dat een belastingplichtige of inhoudingsplichtige uit eigen beweging onjuistheden of onvolledigheden moet meedelen aan de inspecteur zodra hij op de hoogte is van deze onjuistheden of onvolledigheden. De informatieverplichting geldt voor

Lees verder »

Edelweiss

Historie De aanleiding voor de aandacht van de wetgever voor een schimmige constructie via Zwitserland was een artikel in de Telegraaf[1] met de titel “Witwasserij via erfenis” . De eerste zin luidde: “Advocaten en notarissen maken zich op grote schaal schuldig aan hulp bij het witwassen van naar schatting 160.000 Zwitserse nummerrekeningen voor Nederlanders.” Ruim

Lees verder »

Verschil tussen IB-boete en VPB-boete bij aangifteverzuim: een tussenbalans

Inleiding Op basis van artikel 67a van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR) kan een verzuimboete boete worden opgelegd wanneer een belastingplichtige een aan hem uitgereikt aangiftebiljet niet of niet ingevuld retourneert. Dit laatste is echter niet van toepassing indien belastingplichtige meedeelt dat hij niet belastingplichtig is . De verzuimboete kan echter eerst worden

Lees verder »

Omkering van bewijslast bij het niet doen van de vereiste aangifte

Inleiding Belastingplichtigen kunnen op een aantal manieren te maken krijgen met de omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat is het geval indien belastingplichtige niet de vereiste aangifte heeft gedaan, indien niet volledig is voldaan aan een aantal (administratieve) verplichtingen of in de inspecteur een informatiebeschikking heeft genomen die onherroepelijk is geworden. In dit artikel

Lees verder »

Vergrijpboete: (Voorwaardelijk) opzet in het fiscaal recht

 De inspecteur heeft op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) de mogelijkheid om aan de belastingplichtige een vergrijpboete op te leggen in het geval: door de belastingplichtige een aangifte (met betrekking tot de aanslagbelasting) opzettelijk niet dan wel onjuist of onvolledig is gedaan (artikel 67d AWR) of; het aan opzet of grove

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingtelefoon is slecht bereikbaar https://t.co/hmSCGZsiGX

Compensatie spaartaks dreigt fiscus te overspoelen https://t.co/kr7OjIoMPF

Wat zijn de gevolgen van erkenning van institutioneel racisme bij de fiscus? https://t.co/2uN90nc0VK

'Grote familiebedrijven kwetsbaar zonder fiscale vrijstelling bij opvolging' . https://t.co/QdKsZdMdCE

Tuchtklacht kan nieuw licht werpen op boekhoudfraude bij accountant Accon . https://t.co/Nn9S1kjEdB