Publicaties

Ondernemers met achterstallige OB-schuld hoger dan € 50.000 lopen kans op dubbele beboeting bij “Actie balansschulden omzetbelasting”.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van een verzoek van ProceD, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het plan van aanpak en de werkinstructies openbaar moeten maken betreffende de Actie balansschulden omzetbelasting. ProceD heeft de Belastingdienst verzocht deze gegevens openbaar te maken omdat ons via meerdere relaties signalen bereikten dat de Belastingdienst bij de

Lees verder »

Hoge Raad blijft bij “niet zozeer”-criterium ten aanzien van het gebruik in belastingzaken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.

Inleiding Op 20 maart heeft de Hoge Raad een lang verwacht arrest gewezen over de vraag in welke gevallen strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs bruikbaar is voor de belastingheffing alsmede voor het bewijs van een bestuurlijk boete. In een uitvoerig gemotiveerd arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat hij geen reden ziet terug te komen op

Lees verder »

Opzet in het fiscaal recht

Het begrip opzet dient in het fiscaal boeterecht te zijn gericht tegen een gedraging, zoals omschreven in de artikelen 67d, 67e en 67f AWR. Opzet impliceert het “willens en wetens handelen of nalaten door de belastingplichtige, leidend tot het niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn heffen of betalen van belasting.” Deze definitie is

Lees verder »

Grove schuld in het fiscaal recht

Indien de belastingplichtige grove schuld kan worden verweten kan de inspecteur een vergrijpboete ex artikel 67e en 67f AWR opleggen. Van grove schuld is sprake wanneer het aan de belastingplichtige is te wijten dat [i] een aanslag (met betrekking tot de aanslagbelasting) te laag is vastgesteld of te weinig belasting is betaald (artikel 67e AWR)

Lees verder »

Pleitbaar standpunt in het fiscale boeterecht

Inleiding Van een pleitbaar standpunt is sprake indien de belastingplichtige een onjuist standpunt heeft ingenomen waarvoor voldoende sterke argumenten zijn aan te voeren. Het moet gaan om een in redelijkheid verdedigbaar (pleitbaar standpunt).[1] Als er sprake is van een pleitbaar standpunt komt opzet of grove schuld niet meer in beeld en kan de Belastingdienst derhalve

Lees verder »

Foutenleer: Over waarderingsfouten en vermogensetikettering

Inleiding De foutenleer is een door de Hoge Raad ontwikkelde leer waarin onze hoogste rechtscollege in eerste instantie regels heeft gegeven voor het oplossen van een conflict tussen het beginsel van de balanscontinuïteit en het jaarwinstbeginsel. Dat conflict heeft zijn oorzaak in het feit dat bij de vaststelling van het eindvermogen van laatst vastgestelde jaar

Lees verder »

Boekenonderzoek WVA door Belastingdienst

Algemeen Wanneer aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan leidt afdrachtvermindering onderwijs[1] tot vermindering van af te dragen loonbelasting. Veel werkgevers hebben in verleden jaren van de afdrachtvermindering onderwijs gebruik gemaakt om middels de vermindering de kosten van de opleidingsbehoefte financieel te compenseren. De afdrachtvermindering onderwijs is als onderdeel van het Belastingplan 2014 per 1 januari

Lees verder »

nformatiebeschikking artikel 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen

Algemeen De belastingdienst kan belastingplichtigen en administratieplichtigen op grond van artikel 47 en volgende Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) verzoeken informatie te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kan zijn. De informatie dient duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt (art. 49 AWR). Informatiebeschikking Met ingang van 1 juli 2011 is artikel 52a

Lees verder »

Informatieplicht ex artikel 10a AWR

Artikel 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen Sinds 1 januari 2012 is in artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een verplichting opgenomen dat een belastingplichtige of inhoudingsplichtige uit eigen beweging onjuistheden of onvolledigheden moet meedelen aan de inspecteur zodra hij op de hoogte is van deze onjuistheden of onvolledigheden. De informatieverplichting geldt voor

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]