Publicaties

Boekenonderzoek WVA door Belastingdienst

Algemeen Wanneer aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan leidt afdrachtvermindering onderwijs[1] tot vermindering van af te dragen loonbelasting. Veel werkgevers hebben in verleden jaren van de afdrachtvermindering onderwijs gebruik gemaakt om middels de vermindering de kosten van de opleidingsbehoefte financieel te compenseren. De afdrachtvermindering onderwijs is als onderdeel van het Belastingplan 2014 per 1 januari

Lees verder »

nformatiebeschikking artikel 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen

Algemeen De belastingdienst kan belastingplichtigen en administratieplichtigen op grond van artikel 47 en volgende Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) verzoeken informatie te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kan zijn. De informatie dient duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt (art. 49 AWR). Informatiebeschikking Met ingang van 1 juli 2011 is artikel 52a

Lees verder »

Informatieplicht ex artikel 10a AWR

Artikel 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen Sinds 1 januari 2012 is in artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een verplichting opgenomen dat een belastingplichtige of inhoudingsplichtige uit eigen beweging onjuistheden of onvolledigheden moet meedelen aan de inspecteur zodra hij op de hoogte is van deze onjuistheden of onvolledigheden. De informatieverplichting geldt voor

Lees verder »

Edelweiss

Historie De aanleiding voor de aandacht van de wetgever voor een schimmige constructie via Zwitserland was een artikel in de Telegraaf[1] met de titel “Witwasserij via erfenis” . De eerste zin luidde: “Advocaten en notarissen maken zich op grote schaal schuldig aan hulp bij het witwassen van naar schatting 160.000 Zwitserse nummerrekeningen voor Nederlanders.” Ruim

Lees verder »

Verschil tussen IB-boete en VPB-boete bij aangifteverzuim: een tussenbalans

Inleiding Op basis van artikel 67a van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR) kan een verzuimboete boete worden opgelegd wanneer een belastingplichtige een aan hem uitgereikt aangiftebiljet niet of niet ingevuld retourneert. Dit laatste is echter niet van toepassing indien belastingplichtige meedeelt dat hij niet belastingplichtig is . De verzuimboete kan echter eerst worden

Lees verder »

Omkering van bewijslast bij het niet doen van de vereiste aangifte

Inleiding Belastingplichtigen kunnen op een aantal manieren te maken krijgen met de omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat is het geval indien belastingplichtige niet de vereiste aangifte heeft gedaan, indien niet volledig is voldaan aan een aantal (administratieve) verplichtingen of in de inspecteur een informatiebeschikking heeft genomen die onherroepelijk is geworden. In dit artikel

Lees verder »

Vergrijpboete: (Voorwaardelijk) opzet in het fiscaal recht

 De inspecteur heeft op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) de mogelijkheid om aan de belastingplichtige een vergrijpboete op te leggen in het geval: door de belastingplichtige een aangifte (met betrekking tot de aanslagbelasting) opzettelijk niet dan wel onjuist of onvolledig is gedaan (artikel 67d AWR) of; het aan opzet of grove

Lees verder »

Concept wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Inleiding Op 6 september 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën het concept wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst gepresenteerd. In het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om belangrijke stappen te zetten op weg naar een nieuw heffingssysteem bij aanslagbelastingen. Doel van de regeling is, aldus de staatssecretaris, om te komen naar een heffingssysteem dat voor

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Herstel toeslagenaffaire opnieuw fors vertraagd https://t.co/XLnxUgLOSj

70.000 gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen tegemoetkoming https://t.co/Y1R760dcIc

Werkelijk rendement in box 3 belasten complex maar deels haalbaar . https://t.co/M9IqBLOhsO

Duizenden belastingconstructies gemeld door nieuwe wet, minder dan verwacht https://t.co/7FWaMxGSB6