Nieuwsbrief

Resumé november 2019

Verzuim van de rechter om cautie te verlenen blijft zonder gevolgen Vergoeding immateriële schade loopt door naar terugwijzing Het hof gelast dat Stichting Museumkaart informatie aan de fiscus verstrekt Twee aanslagbiljetten met verschillende dagtekening VERZUIM VAN DE RECHTER OM CAUTIE TE VERLENEN BLIJFT ZONDER GEVOLGEN De rechter moet de cautie niet alleen geven aan een

Lees verder »

Resumé oktober 2019

Van uitspraak op bezwaar is pas sprake als er “Uitspraak op bezwaar” op staat! Hoorplicht in de bezwaarfase met betrekking tot nevenvorderingen is niet verplicht indien volledig tegemoetkomen aan bezwaar. Inspecteur moet in geheimhoudingsprocedure per passage aangegeven waarom hij die wil schonen. Heeft hennepteler de vereiste aangifte gedaan? VAN UITSPRAAK OP BEZWAAR IS PAS SPRAKE

Lees verder »

Resumé augustus 2019

INHOUD Levert niet onderzoeken F-biljet een ambtelijk verzuim op? Hof weigert gemachtigde wegens zeer onfatsoenlijk taalgebruik Verzuimboete wegens niet of te laat betalen omzetbelasting kan ook worden opgelegd aan een fiscale eenheid Boete van € 500 wegens te late afdracht loonheffing op afkoop pensioen in eigen beheer Levert niet onderzoeken F-biljet een ambtelijk verzuim op?

Lees verder »

Resumé juli 2019

Misbruik van procesrecht bij bewust onjuist adresseren bezwaarschrift Bewijslastverdeling bij postverzending door bestuursorganen Hoge Raad “gaat om” ten aanzien van bewijsregels voor termijnoverschrijding bij indiening bezwaar resp. beroep in boetezaken Bestuursorgaan moet in verzuimbrief vermelden dat het bezwaar bij niet tijdig herstel van het verzuim niet ontvankelijk kan worden verklaard MISBRUIK VAN PROCESRECHT BIJ BEWUST

Lees verder »

Resumé juni 2019

Suppletieaangifte BTW is geen aangifte in de zin van de Awr. Geen strafvervolging door reeds opgelegde verzuimboeten Hoge Raad: fictief rendement van 4% over de jaren 2013 en 2014 is niet haalbaar Ook informatieplicht als aan voorwaarden verlengde navorderingstermijn nog niet is voldaan Suppletieaangifte BTW is geen aangifte in de zin van de Awr. De

Lees verder »

Resumé april 2019

Belastingdienst deelt steeds meer boeten uit aan facilitators Fiscus kan de bewijzen voor de onderbouwing van de eigenwoningschuld opvragen zolang de rente in aftrek wordt gebracht Weer uitspraak Hoge Raad over schending door de inspecteur van de hoorplicht Samenloop vergrijpboeten als suppletieaangifte BTW achterwege blijft BELASTINGDIENST DEELT STEEDS MEER BOETEN UIT AAN FACILITATORS Het Directoraat-generaal

Lees verder »

Resumé maart 2019

Inhoud Beperkt Hoge Raad het inzagerecht in op de zaak betrekking hebbende stukken bij niet gemotiveerd bezwaar? Voor de verlengde navorderingstermijn is niet relevant of belanghebbende al dan niet bekend was met de buitenlandse tegoeden Fiscus zoekt de grenzen op bij het bevragen van artsen over belastingplichtigen Ook vergoeding wegens immateriële schadevergoeding bij te laat

Lees verder »

Resumé februari 2019

Inhoud Hof vindt boete van € 35.000 passend en geboden voor niet controleren van adviseur Geen verlenging aanslagtermijn indien aangifte is ingediend voordat uitstel voor inlevering op grond van Beconregeling is aangevraagd Uitdeling met forse boete voor DGA wegens hoge debetstanden in rekening courant aan zijn BV ondanks HT. 180 uur taakstraf voor DGA die

Lees verder »

Resumé januari 2019

Inhoud FIOD richt haar pijlen in 2019 ook op facilitators en financiële dienstverleners Inspecteur heeft geen schriftelijke toestemming nodig voor gebruik gegevens uit strafdossier Heffing van griffierechten bij procedure over een bestuurlijke boete is toegestaan Hoge Raad verwijst zaak terug naar inspecteur wegens schending van de hoorplicht   FIOD richt haar pijlen in 2019 ook

Lees verder »

Boete Resumé november 2018

Inhoud Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping Belastingschulden kunnen hoogte van vergrijpboeten matigen Verzuimboete van € 2.639 wegens het vierde verzuim in vier jaar is passend en geboden. Verzuimboete aan onder bewind gestelde belastingplichtige vernietigd wegens avas STUDIEBIJEENKOMSTEN   Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping In een uitspraak van

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken