Nieuwsbrief

Resumé juli 2020

INHOUD Hoge Raad legt het correctiebeleid van de Belastingdienst ruim uit Het niet beantwoorden van herhaaldelijk gestelde vragen levert een nieuw feit op Nieuwe lijn inzake tijdig indienen bezwaar- of beroepschrift Opeenstapeling van verzuimboetes geen aanleiding tot matiging Hoge Raad legt het correctiebeleid van de Belastingdienst ruim uit De Hoge Raad oordeelt dat het beleid

Lees verder »

Resumé juni 2020

INHOUD Niet overleggen van kopie uitspraak op bezwaar leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van beroep Boete bij naheffing BTW als afnemer de BTW niet heeft teruggevraagd Navordering zonder nieuw feit of kwade trouw geoorloofd bij dubbele hypotheekrenteaftrek Een verzoek om inzage van het dossier impliceert verzoek om hoorzitting Niet overleggen van kopie uitspraak op bezwaar leidt

Lees verder »

Resumé mei 2020

INHOUD Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt Navordering met vergrijpboete over oplopende schuld aan BV bij HT klant Rechtbank Den Haag vernietigt boete bij kwitantiefraude Staat kan geen kostenvergoeding van adviseur vorderen wegens opzettelijk onjuiste belastingaangiften Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt Het Hof Arnhem heeft in een zeer goed gemotiveerde

Lees verder »

Resumé april 2020

INHOUD Hof Amsterdam laat medeplegersboete administratiekantoor in stand Aan trustkantoor afgegeven informatiebeschikking niet strijdig met evenredigheidsbeginsel Eén kruisje niet zetten in aangifte IB kan leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast Verzuimboete vernietigd wegens technische storing bij de Belastingdienst Hof Amsterdam laat medeplegersboete administratiekantoor in stand Het Hof Amsterdam heeft in een uitspraak van

Lees verder »

Resumé maart 2020

Navorderingstermijn verlengd door verleend uitstel aangifte Verzuimboete vernietigd omdat het geschatte bedrag aan de betalen BTW een slag in de lucht is De BFT gaat naleving van de WWFT monitoren bij administratiekantoren A-G Niessen stelt dat alleen sprake kan zijn van inwonerschap in Nederland bij woningbezit Navorderingstermijn verlengd door verleend uitstel aangifte In een arrest

Lees verder »

Resumé februari 2020

Regeling openbaarmaking vergrijpboeten beroepsbeoefenaren Inspecteur had brief met bezwaren tegen uitspraak op bezwaar als beroepschrift moeten doorzenden aan rechtbank Alleen aangifteplichtige kan strafbaar worden gesteld voor onjuiste aangiften Hoge raad verbindt geen gevolgen aan negeren uitspraak geheimhoudingskamer Regeling openbaarmaking vergrijpboeten beroepsbeoefenaren Op 1 januari 2020 is artikel 67r Awr in werking getreden waardoor een onherroepelijke

Lees verder »

Resumé november 2019

Verzuim van de rechter om cautie te verlenen blijft zonder gevolgen Vergoeding immateriële schade loopt door naar terugwijzing Het hof gelast dat Stichting Museumkaart informatie aan de fiscus verstrekt Twee aanslagbiljetten met verschillende dagtekening VERZUIM VAN DE RECHTER OM CAUTIE TE VERLENEN BLIJFT ZONDER GEVOLGEN De rechter moet de cautie niet alleen geven aan een

Lees verder »

Resumé oktober 2019

Van uitspraak op bezwaar is pas sprake als er “Uitspraak op bezwaar” op staat! Hoorplicht in de bezwaarfase met betrekking tot nevenvorderingen is niet verplicht indien volledig tegemoetkomen aan bezwaar. Inspecteur moet in geheimhoudingsprocedure per passage aangegeven waarom hij die wil schonen. Heeft hennepteler de vereiste aangifte gedaan? VAN UITSPRAAK OP BEZWAAR IS PAS SPRAKE

Lees verder »

Resumé augustus 2019

INHOUD Levert niet onderzoeken F-biljet een ambtelijk verzuim op? Hof weigert gemachtigde wegens zeer onfatsoenlijk taalgebruik Verzuimboete wegens niet of te laat betalen omzetbelasting kan ook worden opgelegd aan een fiscale eenheid Boete van € 500 wegens te late afdracht loonheffing op afkoop pensioen in eigen beheer Levert niet onderzoeken F-biljet een ambtelijk verzuim op?

Lees verder »

Resumé juli 2019

Misbruik van procesrecht bij bewust onjuist adresseren bezwaarschrift Bewijslastverdeling bij postverzending door bestuursorganen Hoge Raad “gaat om” ten aanzien van bewijsregels voor termijnoverschrijding bij indiening bezwaar resp. beroep in boetezaken Bestuursorgaan moet in verzuimbrief vermelden dat het bezwaar bij niet tijdig herstel van het verzuim niet ontvankelijk kan worden verklaard MISBRUIK VAN PROCESRECHT BIJ BEWUST

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]