Informatieplicht ex artikel 10a AWR

Artikel 10a Algemene wet inzake rijksbelastingen Sinds 1 januari 2012 is in artikel 10a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) een verplichting opgenomen dat een belastingplichtige of inhoudingsplichtige uit eigen beweging onjuistheden of onvolledigheden moet meedelen aan de inspecteur zodra hij op de hoogte is van deze onjuistheden of onvolledigheden. De informatieverplichting geldt voor … Read more