Spaartaks over de jaren 2017 en 2018 is in strijd met artikel 1 EP! Hoge Raad biedt rechtsherstel.

De Hoge Raad heeft in een massaal bezwaarprocedure een streep gezet door de vermogensrendementsheffing over de jaren 2017 en 2018 omdat sprake is van een ongeoorloofde inmenging van het in artikel 1 Eerste Protocol (EP) in samenhang met artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele … Read more

Voorwaarden voor beroep op vertrouwensbeginsel na expliciete uitlating van de inspecteur in rapport boekenonderzoek.

In zijn arrest van 10 december 2021 heeft de Hoge Raad voorwaarden geformuleerd in welke gevallen een belastingplichtige vertrouwen kan ontlenen aan een bewuste standpuntbepaling van de inspecteur in een (vorig) controlerapport. Wanneer de inspecteur zich in het controlerapport expliciet heeft uitgelaten over een aangelegenheid, kan belastingplichtige een beroep doen op het vertrouwensbeginsel indien die … Read more