nformatiebeschikking artikel 52a Algemene wet inzake rijksbelastingen

Algemeen De belastingdienst kan belastingplichtigen en administratieplichtigen op grond van artikel 47 en volgende Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) verzoeken informatie te verstrekken die voor de belastingheffing van belang kan zijn. De informatie dient duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden verstrekt (art. 49 AWR). Informatiebeschikking Met ingang van 1 juli 2011 is artikel 52a … Read more