Vergrijpboete na BTW-suppletie in strijd met nemo tenetur

Het Hof Den Bosch heeft op 19 november 2021 in een uitspraak geoordeeld dat de inspecteur geen vergrijpboete mag opleggen als de suppletie aangifte omzetbelasting over 2013 eerst wordt gedaan nadat er in het kader van een boekenonderzoek vragen zijn gesteld omtrent samenstelling van de balanspost omzetbelasting per 31 december 2014.
In het kader van een boekenonderzoek verzoekt de inspecteur op 3 januari 2017 per email aan belanghebbende om informatie over de samenstelling van de balansposten omzetbelasting per 31 december 2014. Bij brief van 13 januari 2017 verstrekt belanghebbende de inspecteur informatie over de balanspost omzetbelasting per ultimo 2014 met de betreffende specificaties. Daaraan wordt toegevoegd, dat er over de jaren 2012 en 2013 nog een suppletieaangifte omzetbelasting zal worden ingediend. Op 17 januari 2017 dient belanghebbende de suppletie omzetbelasting over 2013 in naar een te betalen bedrag aan omzetbelasting van € 59.915.
Het Hof overweegt dat de inspecteur op 3 januari 2017 er niet mee bekend was dat over 2013 nog € 59.915 aan omzetbelasting was verschuldigd. De suppletie van 17 januari 2017 moet naar haar aard worden aangemerkt als materiaal waarvan het bestaan afhankelijk is van de wil van de belastingplichtige, evenals de in de brief van 13 januari 2017 verstrekte informatie. De suppletie mag dus niet worden gebruikt voor het bewijs dat belanghebbende een beboetbaar of strafbaar feit heeft begaan, evenmin als de in de brief van 13 januari 2017 verstrekte informatie.
Nu de naheffingsaanslag is opgelegd op basis van de bij brief van 13 januari 2017 en de suppletie van 17 januari 2017 verstrekte informatie evenals de daarbij tegelijkertijd op grond van art. 67 AWR gegeven boetebeschikking is deze boetebeschikking gebaseerd op wilsafhankelijk materiaal, hetgeen gelet op het beginsel dat niemand kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken (het zogenoemde nemo teneturbeginsel) is verboden.
Het Hof vernietigde dan ook de opgelegde vergrijpboete.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:3435

Read moreVergrijpboete na BTW-suppletie in strijd met nemo tenetur