Uitleg Hoge Raad over correctiebeleid Belastingdienst bij navordering.

Het beleid van de Belastingdienst om geen navorderingsaanslagen op te leggen voor bedragen onder de € 450 brengt volgens de Hoge Raad met zich mee dat een navorderingsaanslag ook moet worden verminderd als pas na de aanslagoplegging blijkt dat de na te vorderen belasting niet meer is dan € 450 bedraagt. Belanghebbende heeft in zijn aangiften inkomstenbelasting … Read more

Reactietermijn van drie dagen leidt bij dreigende verjaring niet tot schending van het verdedigingsbeginsel

De Hoge Raad heeft in dit belangrijke arrest geoordeeld dat aan de hand van de specifieke omstandigheden van elk geval moet worden beoordeeld of een beperking van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel toelaatbaar is.  Daarbij moet met name rekening worden gehouden met de aard van de betrokken handeling, de context van de vaststelling ervan en de rechtsregels … Read more

Gaat mini-enquête leiden tot meer transparantie bij de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft recent moeten toegeven dat zij zich op meerdere fronten heeft schuldig gemaakt aan etnisch profileren. Niet alleen bij de toeslagenaffaire werden belastingplichtigen geselecteerd op een tweede nationaliteit maar ook bij de controle module voorlopige aanslagen hield de Belastingdienst er een dergelijk werkwijze op na. Daarnaast bleek dat de Belastingdienst er al sinds … Read more

Resumé juni 2020

INHOUD Niet overleggen van kopie uitspraak op bezwaar leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van beroep Boete bij naheffing BTW als afnemer de BTW niet heeft teruggevraagd Navordering zonder nieuw feit of kwade trouw geoorloofd bij dubbele hypotheekrenteaftrek Een verzoek om inzage van het dossier impliceert verzoek om hoorzitting Niet overleggen van kopie uitspraak op bezwaar leidt … Read more

Ministerie maakt op verzoek van ProceD het “Memo traineren van onderzoeken” openbaar.

Op verzoek van ProceD heeft de Staatssecretaris van Financiën op 10 juni 2020 het “Memo traineren van onderzoeken” openbaar gemaakt. De eerste versie van het memo dateert al uit 2009. Aanleiding om dit memo op te stellen waren de oplopende doorloop- en behandeltermijn van boekenonderzoeken. Ondernemers zouden boekenonderzoeken (en daarmee de belastingheffing) in toenemende mate … Read more

Onder verzending per post in de zin van artikel 6:9, tweede lid, van de Awb wordt niet langer uitsluitend verstaan verzending via PostNL.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 16 juni 2020 geoordeeld dat onder verzending per post in de zin van artikel 6:9, tweede lid, van de Awb, niet langer uitsluitend wordt verstaan verzending via PostNL. Dit brengt mee dat een bezwaar- of (hoger)beroepschrift ook tijdig is ingediend als het voor het einde van de … Read more

Overzichtsuitspraak over verzoeken om geheimhouding van dossierstukken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 10 juni 2020 een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over haar beslissingen op verzoeken om geheimhouding van dossierstukken in een juridische procedure. De uitspraak gaat specifiek over een verzoek van een procespartij om ‘beperkte kennisneming’ op basis van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht. Als de … Read more