Opzet en grove schuld voor een boete ex artikel 67f Awr moeten beoordeeld worden naar het tijdstip van doen van aangifte

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof de vraag of belanghebbende opzet of grove schuld kan worden verweten ter zake van het niet volledig betalen van de verschuldigde omzetbelasting, niet heeft beoordeeld naar de tijdstippen waarop belanghebbende voor elke maand uiterlijk de verschuldigde omzetbelasting moest voldoen. Op grond van artikel 67f AWR kan de inspecteur … Read more

BTW-schuld in aangifte vennootschapsbelasting is geen suppletie maar toch geen boete ex artikel 10a Awr.

Met het gespecificeerd vermelden van de omzetbelastingschuld in (jaarstukken die zijn gevoegd bij) de aangiften voor de vennootschapsbelasting voor de jaren 2014 en 2015, is niet tijdig en op de juiste wijze voldaan aan de suppletieplicht omzetbelasting zoals bedoeld in artikel 10a Awr juncto artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. Met dat oordeel vernietigde de … Read more