Aangiften die gebaseerd zijn op ondeugdelijke administratie kunnen leiden tot (voorwaardelijk) opzet

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 23 december 2022 bepaald dat belanghebbende zich ten tijde van het doen van de aangiften bewust was van de omstandigheid dat de administratie waarop hij die aangifte baseerde zodanig ondeugdelijk was dat hij willens een wetens de aanmerkelijke kans van die te lage aanslag heeft aanvaard. Belanghebbende … Read more

Belastingdienst gaat signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen in de loop van 2023 weer onderzoeken.

De Belastingdienst streeft er naar om signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen zo snel mogelijk te onderzoeken. De behandeling van een groot deel van signalen, die de Belastingdienst van burgers, bedrijven en andere [overheidsinstanties krijgt, werd sinds 2020 opgeschort nadat de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) moest worden uitgezet. Om dergelijke signalen weer conform de AVG-wetgeving te … Read more

Hoge Raad houdt strikt vast aan vijfjaarstermijn bij verzoek om ambtshalve vermindering

De Hoge Raad oordeelde op 2 december 2022 dat artikel 45aa van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting meebrengt dat een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Dit heeft tot gevolg dat het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering binnen deze termijn … Read more