Niet opleggen definitieve aanslag bij lopend boekenonderzoek kan leiden tot ambtelijk verzuim

In dit arrest verduidelijkt de Hoge Raad de door de inspecteur in acht te nemen regels op het gebied van navordering. Als de aanslagtermijn tijdens een lopend boekenonderzoek dreigt te verlopen moet hij de definitieve aanslag opleggen op basis van de informatie waarover hij beschikt dan wel had behoren te beschikken. De informatie waarover de … Read more

Verzoek uitstel zitting wegens ziekte mag slechts in bijzondere omstandigheden worden geweigerd

Indien een belanghebbende wegens ziekte is verhinderd op zitting te verschijnen en in verband daarmee om uitstel van het onderzoek ter zitting heeft verzocht of heeft doen verzoeken, moet de rechter, zo oordeelde de Hoge Raad, dit verzoek als regel inwilligen. Een dergelijk verzoek kan, anders dan het Hof oordeelde, ook worden gedaan door een … Read more

Vereiste feiten en omstandigheden voor de aanwezigheid van opzet moeten buiten redelijke twijfel zijn.

Bij de beantwoording van de vraag of het bewijs met betrekking tot een bestanddeel van een beboetbaar feit, bijvoorbeeld (voorwaardelijk) opzet, is geleverd, dienen de waarborgen in acht te worden genomen die de belanghebbende kan ontlenen aan artikel 6, lid 2, van het EVRM. Die waarborgen brengen onder meer mee dat de bewijslast op de … Read more