Suppletieplicht omzetbelasting in strijd met nemo-tenetur beginsel!

Op 10 juli jl. heeft de strafkamer van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch bepaald dat de plicht om een suppletieaangifte omzetbelasting in te dienen in strijd is met het nemo tenetur-beginsel. Het Hof overwoog dat in artikel 10a, Awr jo. artikel 15, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 voor belastingplichtigen een wettelijke suppletieplicht is neergelegd. De belastingplichtige is gehouden … Read more

Artikel 10a Awr is niet strafbaar! Plicht om suppletie aangifte OB in te dienen op basis van 10a Awr is in strijd met het nemo tenetur beginsel.

De strafkamer van het Hof Den Bosch heeft in haar uitspraak van 10 juli jl een tweetal zeer belangrijke uitspraken gedaan. Ten eerste bepaalde de strafkamer het Hof dat uit de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de suppletieverplichting volgde dat de wetgever niet had (willen) voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging van … Read more

Rechter moet afwijzing van verzoek overlegging stukken motiveren.

Belanghebbenden maakten tevergeefs bezwaar tegen een aantal beslissingen en kennisgevingen van de Belastingdienst, waaronder mededelingen met betrekking tot op aanslagen openstaande bedragen. Zij hebben voorts ingebrekestellingen en dwangsomverzoeken ingediend omdat de Belastingdienst niet tijdig op hun bezwaren heeft beslist. De Inspecteur heeft alle bezwaren en dwangsomverzoeken afgewezen. Nadat het beroep van belanghebbenden door de Rechtbank … Read more