Verschoonbare termijnoverschrijding indien verzoek tot ambtshalve vermindering van een aanslag inkomstenbelasting is ingediend bij niet meer bestaand postadres van de belastingdienst

De Hoge Raad oordeelde op 29 november 2019 dat onder bijzondere omstandigheden sprake kan zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding indien een verzoek om ambtshalve vermindering niet binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft door de Belastingdienst is ontvangen. Belanghebbende heeft op 30 december 2016 per aangetekende post een verzoek … Read more

Verzoek ambtshalve vermindering buiten vijfjaarstermijn moet bij verschoonbare termijnoverschrijding in behandeling worden genomen

De inspecteur mag een verzoek om ambtshalve vermindering niet naast zich neerleggen indien hij dit verzoek, vanwege een verschoonbare termijnoverschrijding, buiten de vijfjaarsperiode zoals genoemd in artikel 9.6 Wet IB 2001 juncto artikel 45aa Uitvoeringsregeling Wet IB 2001, ontvangt. Belanghebbende heeft op 30 december 2016 per aangetekende post een verzoek om ambtshalve vermindering van de … Read more

Resumé november 2019

Verzuim van de rechter om cautie te verlenen blijft zonder gevolgen Vergoeding immateriële schade loopt door naar terugwijzing Het hof gelast dat Stichting Museumkaart informatie aan de fiscus verstrekt Twee aanslagbiljetten met verschillende dagtekening VERZUIM VAN DE RECHTER OM CAUTIE TE VERLENEN BLIJFT ZONDER GEVOLGEN De rechter moet de cautie niet alleen geven aan een … Read more