ProceD start procedure tegen onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting.

ProceD is een procedure gestart tegen een navorderingsaanslag erfbelasting die de Belastingdienst heeft opgelegd met gebruikmaking van de onbeperkte navorderingtermijn. Sinds 1 januari 2012 is in artikel 66 lid 3 van de Successiewet bepaald dat de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur ten aanzien van de erfbelasting over buitenlands vermogen niet vervalt. Deze wijziging is ingevoerd in … Read more

Staatssecretaris Wiebes beantwoordt Kamervragen inzake toon- en tipgelden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft vandaag de op 7 januari 2014 door het Tweede Kamerlid Omtzigt gestelde vragen over fiscale tip- en toongelden beantwoord. Aanleiding tot die vragen was het feit dat de Staatssecretaris in zijn schrijven van 28 oktober 2013 op het WOB verzoek van Fiscaal-up-to-date over het project Derde Catagorie aangaf dat er … Read more

Opzet in het fiscaal recht

Het begrip opzet dient in het fiscaal boeterecht te zijn gericht tegen een gedraging, zoals omschreven in de artikelen 67d, 67e en 67f AWR. Opzet impliceert het “willens en wetens handelen of nalaten door de belastingplichtige, leidend tot het niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn heffen of betalen van belasting.” Deze definitie is … Read more

Grove schuld in het fiscaal recht

Indien de belastingplichtige grove schuld kan worden verweten kan de inspecteur een vergrijpboete ex artikel 67e en 67f AWR opleggen. Van grove schuld is sprake wanneer het aan de belastingplichtige is te wijten dat [i] een aanslag (met betrekking tot de aanslagbelasting) te laag is vastgesteld of te weinig belasting is betaald (artikel 67e AWR) … Read more

Pleitbaar standpunt in het fiscale boeterecht

Inleiding Van een pleitbaar standpunt is sprake indien de belastingplichtige een onjuist standpunt heeft ingenomen waarvoor voldoende sterke argumenten zijn aan te voeren. Het moet gaan om een in redelijkheid verdedigbaar (pleitbaar standpunt).[1] Als er sprake is van een pleitbaar standpunt komt opzet of grove schuld niet meer in beeld en kan de Belastingdienst derhalve … Read more

Belastingdienst controleert scherp op VAR-WUO

De Belastingdienst controleert bij ZZP’ers steeds intensiever of de aan hen afgegeven VAR-verklaringen terecht zijn afgegeven. Met name ZZP’ers met een afgegeven VAR-WUO worden streng gecontroleerd.   Als blijkt dat een verkeerde VAR verklaring is afgegeven, kan dit niet alleen voor de ZZP’er maar ook voor zijn opdrachtgever vervelende consequenties hebben. Dat laatste is het … Read more

Regeling voor onverwachte schulden uit een erfenis.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een regeling aangekondigd voor erfgenamen die geconfronteerd worden met een onverwachte schulden uit een nalatenschap. Tot nu toe is een erfgenaam zelf met zijn eigen geld aansprakelijk voor dergelijke schulden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een voorontwerp van een wetsvoorstel met die strekking naar verschillende instanties … Read more