Heeft de gemachtigde kenbaar gemaakt dat hij elektronisch (e-mailadres) voldoende bereikbaar is? (Hoge Raad 19 oktober 2018)

Belanghebbende heeft bij brief bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting zonder dat daarin de gronden van het bezwaar zijn vermeld. Het bezwaarschrift is ook vanaf het e-mailadres van belanghebbendes gemachtigde verstuurd. De Heffingsambtenaar heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief bevestigd. Deze brief is per post verzonden aan het in het bezwaarschrift genoemde adres. … Read more

Belastingschulden kunnen hoogte vergrijpboetes matigen bij bepaling strafmaat (HR 12 oktober 2018)

De Inspecteur heeft aan belanghebbende over de tijdvakken april 2011, mei 2011, juli 2011 tot en met oktober 2011, en januari 2012 vergrijpboeten opgelegd wegens het opzettelijk niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn betalen van de over die tijdvakken verschuldigde omzetbelasting. De boeten bedragen telkens 30 percent van de over elk van de … Read more

Resumé oktober 2018

Inhoud Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” Stukken uit het strafdossier zijn op de zaak betrekking hebbende stukken Gemachtigde maakt impliciet kenbaar dat hij elektronisch bereikbaar is. Informatiebeschikkingen mogen niet gebaseerd zijn op vermoedens Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” In een uitspraak van 14 augustus 2018 … Read more

Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Verzoek om getuigenverhoor moet worden gespecificeerd. (HR 5 oktober 2018)

Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting over 2000 tot en met 2004 opgelegd op grond van de uitkomsten van een controle-onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD-ECD. Daarin is het vermoeden uitgesproken dat in de administratie van belanghebbende valse facturen voorkwamen tot bedragen van € 2 miljoen per jaar. Het Hof heeft geen gevolg gegeven aan … Read more

Boete Resumé oktober 2018

Inhoud Niet voldoen aan suppletieplicht BTW is geen strafbaar feit Vergrijpboete blijft in stand ondanks dat belastingplichtige geen reële mogelijkheid heeft gehad zijn zienswijze kenbaar te maken. Inspecteur moet opzet voor het niet voldoen van BTW voor volle bedrag aannemelijk maken! Hoge Raad casseert uitspraak Hof Den Bosch wegens onjuist oordeel over de vergrijpboete.   … Read more