Door Rechtbank niet behandeld beroep op het vertrouwensbeginsel is niet in hoger beroep uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingetrokken. Verwijzing moet volgen.

In een uitspraak van 8 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat zaak verwezen moet worden omdat het Hof geen oordeel heeft gegeven over het door belanghebbende voor de rechtbank gedane beroep op het vertrouwensbeginsel. Hoewel belanghebbende zijn beroep op het vertrouwensbeginsel in Hoger beroep niet had herhaald, brengt zulks niet mee dat hij … Read more

Woo-besluit d.d. 30 augustus 2023 inzake zuivere schuldonderzoeken in de zin van Titel 5.2 AWB.

Exact een jaar na een Woo-verzoek van ProceD heeft het Ministerie van Financiën op 30 augustus 2023 gegevens openbaar gemaakt over het beleid van de Belastingdienst inzake het instellen van een zuiver schuldonderzoek in de zin van Titel 5.2 AWB. Aanleiding van ons verzoek was het feit dat een aantal van onze cliënten vorig voorjaar … Read more

Belastingdienst maakt aangepast ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties’ bekend

De Belastingdienst heeft onlangs een aangepaste versie gepubliceerd van het “Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023”. In het plan worden de handhavingsactiviteiten van de Belastingdienst uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van een drietal tranches die gericht zijn op het ‘verstreken en verbeteren van de handhaving’ en de ‘activiteiten die worden ontwikkeld in relatie tot het opheffen van het handhavingsmoratorium’ … Read more

Bestaande arbeidsrelaties moeten dit jaar opnieuw worden beoordeeld: Belastingdienst trekt goedkeuring in van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging.

Nog dit jaar zullen alle bestaande arbeidsrelaties die zijn aangegaan op basis van een modelovereenkomst met vrije vervanging opnieuw moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het Deliveroo arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023 heeft de Belastingdienst op 14 augustus jl. bekend gemaakt dat de goedkeuring van dergelijke modelovereenkomsten per 1 januari 2024 … Read more

Naheffingsaanslagen omzetbelasting van tafel wegens schending van het verdedigingsbeginsel

In zijn uitspraak van 7 juli jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat gegronde vrees voor verduistering op zichzelf niet voldoende als rechtvaardiging voor de schending Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Ook de omstandigheid dat het boekenonderzoek nog niet was afgerond, is op zichzelf beschouwd niet voldoende als rechtvaardiging van een beperking van de uitoefening van de rechten … Read more

Inspecteur kan geen informatiebeschikking afgeven aan niet meer bestaande rechtspersoon

In een viertal arrest heeft de Hoge Raad op 21 april jl. geoordeeld dat vanaf het moment waarop een rechtspersoon ophoudt te bestaan, kunnen aan hem geen verplichtingen meer worden opgelegd, zolang zijn vereffening niet is heropend. In deze fase kan de inspecteur aan de rechtspersoon dan ook geen informatiebeschikking meer worden opgelegd als bedoeld … Read more

Opzet en grove schuld voor een boete ex artikel 67f Awr moeten beoordeeld worden naar het tijdstip van doen van aangifte

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof de vraag of belanghebbende opzet of grove schuld kan worden verweten ter zake van het niet volledig betalen van de verschuldigde omzetbelasting, niet heeft beoordeeld naar de tijdstippen waarop belanghebbende voor elke maand uiterlijk de verschuldigde omzetbelasting moest voldoen. Op grond van artikel 67f AWR kan de inspecteur … Read more