Opzet en grove schuld voor een boete ex artikel 67f Awr moeten beoordeeld worden naar het tijdstip van doen van aangifte

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof de vraag of belanghebbende opzet of grove schuld kan worden verweten ter zake van het niet volledig betalen van de verschuldigde omzetbelasting, niet heeft beoordeeld naar de tijdstippen waarop belanghebbende voor elke maand uiterlijk de verschuldigde omzetbelasting moest voldoen. Op grond van artikel 67f AWR kan de inspecteur … Read more

BTW-schuld in aangifte vennootschapsbelasting is geen suppletie maar toch geen boete ex artikel 10a Awr.

Met het gespecificeerd vermelden van de omzetbelastingschuld in (jaarstukken die zijn gevoegd bij) de aangiften voor de vennootschapsbelasting voor de jaren 2014 en 2015, is niet tijdig en op de juiste wijze voldaan aan de suppletieplicht omzetbelasting zoals bedoeld in artikel 10a Awr juncto artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting. Met dat oordeel vernietigde de … Read more

Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag is aangeboden

In het geval de verzending van een belastingaanslag door de belanghebbende wordt betwist, dient de inspecteur niet alleen aannemelijk te maken dat deze aanslag naar het juiste adres is verzonden, maar ook aan welk postvervoerbedrijf die aanslag voor verzending is aangeboden. Met dagtekening 28 juni 2017 zijn aan belanghebbende voor het jaar 2014 de aanslagen … Read more

Ministerie van Financiën maakt alsnog drie memo’s/kennisgroepstandpunten openbaar over deelnemersboeten

Het Ministerie van Financiën heeft in een gewijzigde beslissing d.d. 7 februari 2023 alsnog een drietal memo’s/kennisgroepstandpunten integraal openbaar gemaakt die betrekking hebben op boeten in de zin van artikel 5:1, lid 2 Awb en artikel 67o Awr, de zgn deelnemersboeten. Middels haar verzoek van 20 augustus 2018 (sic!) had ProceD om openbaarmaking van deze … Read more

Hoge Raad geeft nadere regels omtrent bewijsmaatstaf van boetes

Op 3 februari jl. heeft de Hoge Raad een nadere toelichting gegeven op welke wijze (voorwaardelijk) opzet met de bewijsmaatstaf “overtuigend aantonen/doen blijken” kan worden bewezen. Onder verwijzing naar een arrest van de Strafkamer van de Hoge Raad bepaalde de Belastingkamer dat bepaalde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zozeer gericht op … Read more

Op verzoek van ProceD zijn 22 standpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt

Het Ministerie van Financiën heeft vandaag op een Woo-verzoek van ProceD de standpunten uit 2021 en 2022 van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt. In een verzoek van 22 augustus 2022 heeft ProceD verzocht om openbaarmaking van alle nog relevante kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar te maken. Gezien de enorme omvang van de … Read more

Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag is aangeboden

In het geval de verzending van een belastingaanslag door de belanghebbende wordt betwist, dient de inspecteur niet alleen aannemelijk te maken dat deze aanslag naar het juiste adres is verzonden, maar ook aan welk postvervoerbedrijf die aanslag voor verzending is aangeboden. Met dagtekening 28 juni 2017 zijn aan belanghebbende voor het jaar 2014 de aanslagen … Read more

Hoge Raad vernietigt Hofoordeel omtrent aanwezigheid winstuitdeling

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 13 januari jl. geoordeeld dat het Hof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende heeft onderbouwd dat een vennootschap rechten die haar aanvankelijk als schuldeiser toekwamen in 2010 heeft prijsgegeven. Ook heeft het Hof niet onderbouwd dat een vermogensverschuiving naar belanghebbende is geschied met de bedoeling om hem als aandeelhouder te bevoordelen. … Read more

Aangiften die gebaseerd zijn op ondeugdelijke administratie kunnen leiden tot (voorwaardelijk) opzet

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 23 december 2022 bepaald dat belanghebbende zich ten tijde van het doen van de aangiften bewust was van de omstandigheid dat de administratie waarop hij die aangifte baseerde zodanig ondeugdelijk was dat hij willens een wetens de aanmerkelijke kans van die te lage aanslag heeft aanvaard. Belanghebbende … Read more

Belastingdienst gaat signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen in de loop van 2023 weer onderzoeken.

De Belastingdienst streeft er naar om signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen zo snel mogelijk te onderzoeken. De behandeling van een groot deel van signalen, die de Belastingdienst van burgers, bedrijven en andere [overheidsinstanties krijgt, werd sinds 2020 opgeschort nadat de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) moest worden uitgezet. Om dergelijke signalen weer conform de AVG-wetgeving te … Read more