Geen belastingrente over periode dat Belastingdienst al over het geld beschikte

De Hoge Raad heeft op 18 november 2022 beslist dat de Belastingdienst geen belastingrente in rekening mag brengen over de periode dat het verschuldigd geworden bedrag al ter beschikking had gestaan aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in januari 2016 aan een besloten vennootschap een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over dat jaar opgelegd, die door haar … Read more

Inspecteur mag na intrekking eerdere informatiebeschikking een tweede informatiebeschikking afgeven

Indien de inspecteur bij informatiebeschikking heeft vastgesteld dat de belastingplichtige met betrekking tot een op te leggen belastingaanslag niet of niet volledig heeft voldaan aan een of meer in artikel 52a, lid 1, AWR bedoelde verplichtingen, is de inspecteur als regel niet langer bevoegd om een volgende informatiebeschikking te geven met betrekking tot dezelfde tekortkoming(en) … Read more

EHRM oordeelt in zaak De Legé vs Nederland dat geen sprake is van schending nemo-teneturbeginsel

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 4 oktober jl. in de zaak De Legé vs Nederland geoordeeld dat het de inspecteur is toegestaan om bij het opleggen van een vergrijpboete gebruik te maken van bankafschriften en portefeuilleoverzichten van een buitenlandse bankrekening ten name van belanghebbende, die van hem zijn … Read more

Hof passeerde ten onrechte getuigenaanbod

Indien belanghebbende in het hogerberoepschrift een bewijsaanbod doet één of meer door hem gestelde feiten aannemelijk te maken middels een getuigenverhoor, kan de rechter in beginsel volstaan met de mededeling dat hij gelegenheid biedt tot uitvoering van dat aanbod, bijvoorbeeld door de belanghebbende in de uitnodigingsbrief voor het onderzoek ter zitting te wijzen op de … Read more

Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de registratie in de zwarte lijst Fraude Signalering Voorziening (FSV) wordt uiteengezet. Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door een registratie in één van de twee hiervoor genoemde zwarte lijsten maken … Read more

Inspecteur mag onder omstandigheden tweede informatiebeschikking afgeven

In zijn arrest van 14 oktober 2022 oordeelde de Hoge Raad dat het de Inspecteur is toegestaan een tweede informatiebeschikking af te geven mits daarbij voldaan is aan een tweetal voorwaarden, te weten: De tweede informatiebeschikking mag geen betrekking hebben op dezelfde tekortkoming(en) als die waarvoor de eerdere informatiebeschikking is gegeven. Voorts moet de inspecteur … Read more

Boete van tafel voor fraude met giftkwitanties door belastingambtenaar

Het Hof Den Haag heeft besliste in een uitspraak van 21 juli 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1649, dat een aan een bij fraude met giftkwitanties betrokken belastingambtenaar opgelegde vergrijpboete moest worden verminderd tot nihil. Het Hof zag aanleiding tot vermindering van de boete omdat de betrokken belastingambtenaar strafontslag had gekregen vanwege de onrechtmatige giftenaftrek. Ten aanzien van het … Read more

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel omtrent aftrek verbeurd verklaard bedrag aan contant geld

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde op 1 september jl. dat belanghebbende er uit gevoerde correspondentie met de inspecteur op mocht vertrouwen dat een verbeurd verklaard bedrag van € 135.410 in aftrek mag worden gebracht op het inkomen over het jaar 2017.Daarnaast oordeelde de Rechtbank dat een aan belanghebbende opgelegde vergrijpboete met een bedrag van bijna € … Read more