Niet opleggen definitieve aanslag bij lopend boekenonderzoek kan leiden tot ambtelijk verzuim

In dit arrest verduidelijkt de Hoge Raad de door de inspecteur in acht te nemen regels op het gebied van navordering. Als de aanslagtermijn tijdens een lopend boekenonderzoek dreigt te verlopen moet hij de definitieve aanslag opleggen op basis van de informatie waarover hij beschikt dan wel had behoren te beschikken. De informatie waarover de … Read more

Verzoek uitstel zitting wegens ziekte mag slechts in bijzondere omstandigheden worden geweigerd

Indien een belanghebbende wegens ziekte is verhinderd op zitting te verschijnen en in verband daarmee om uitstel van het onderzoek ter zitting heeft verzocht of heeft doen verzoeken, moet de rechter, zo oordeelde de Hoge Raad, dit verzoek als regel inwilligen. Een dergelijk verzoek kan, anders dan het Hof oordeelde, ook worden gedaan door een … Read more

Vereiste feiten en omstandigheden voor de aanwezigheid van opzet moeten buiten redelijke twijfel zijn.

Bij de beantwoording van de vraag of het bewijs met betrekking tot een bestanddeel van een beboetbaar feit, bijvoorbeeld (voorwaardelijk) opzet, is geleverd, dienen de waarborgen in acht te worden genomen die de belanghebbende kan ontlenen aan artikel 6, lid 2, van het EVRM. Die waarborgen brengen onder meer mee dat de bewijslast op de … Read more

Niet voldaan aan toestemmingsvereiste: Medeplegersboete van € 1.000.000 van tafel

Het Hof Den Haag heeft een medeplegersboete van € 1.000.000, die aan een belastingadvieskantoor was opgelegd vernietigd omdat niet was voldaan aan het toestemmingsvereiste zoals bedoeld in § 2, lid 6, BBBB. Voorts besliste het Gerechtshof dat de intern gewisselde stukken die verband houden met het toestemmingsvereiste moeten worden aangemerkt als op de zaak betrekking … Read more

Hof legt verkeerde maatstaf aan voor aanwezigheid (voorwaardelijk) opzet

Dat een belastingplichtige had moeten weten dat zijn voldoening op aangifte omzetbelasting onjuist was, brengt niet mee dat hem de voor opzet vereiste bewustheid met betrekking tot die onjuistheid kon worden verweten. Verder konden de omstandigheden dat de belastingplichtife geen openheid van zaken had gegeven en dat hij het laakbare van zijn gedragingen niet had … Read more

Belastingadviseur kreeg aangiftebrief als buitenlands belastingplichtige maar was binnenlands belastingplichtig. Omkering en verzwaring van bewijslast wegens niet doen vereiste aangifte? Verlenging aanslagtermijn bij vervallen informatiebeschikking?

De Hoge Raad heeft in dit arrest een tweetal knopen doorgehakt. Allereerst was de vraag aan de orde of de termijn voor het opleggen van de aanslag na het geven van een informatiebeschikking ook wordt verlengd indien de informatiebeschikking nadien vervalt. Een redelijke wetstoepassing brengt, aldus de Hoge Raad, mee dat deze termijnverlenging eindigt op het … Read more